Bestuursakkoord VO-raad en de minister van OCW

De VO-raad en de minister van OCW hebben op 14 december jl. een bestuursconvenant gesloten. In het convenant zijn prestatiedoelen van scholen vastgelegd voor 2015 en de middelen die OCW beschikbaar stelt om dit mogelijk te maken. De basis voor deze afspraken is gelegd in de actieplannen “Beter presteren” en “Leraar 2020 – een krachtig beroep”. De ambities zijn hogere prestaties van de leerlingen, verbetering van de onderwijskwaliteit en vergroting van de leraren en schoolleiders.
 
Er zijn vijf landelijke speerpunten geformuleerd. Leerprestaties van leerlingen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen moeten aantoonbaar verbeteren; tenminste 50% van de scholen moeten in 2015 voldoen aan criteria van de Inspectie op het gebied van het ‘opbrengstgericht werken’; leraren dienen hun onderwijs af te stemmen op de verschillen in de klas, zowel voor de sterkere als de zwakkere leerlingen; excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund; nadruk op verbetering van het hrm-beleid.
 
Er worden jaarlijks tot en met 2015 extra middelen door OCW beschikbaar gesteld via de zogenaamde prestatiebox. Het ministerie zal de voortgang monitoren en scholen leggen verantwoording over de besteding van de middelen af via de reguliere systematiek van jaarrekening en jaarverslag. In 2012 ontvangt het bevoegd gezag van de school een bedrag van € 110,26 per leerling en een bedrag van € 66 per leerling in 4, 5 en 6 VWO.
 
Scholen leggen hun schoolspecifieke plannen vast in hun schoolplan. Hierin wordt in ieder geval informatie opgenomen over de beginsituatie, de ambities, de maatregelen en de inzet van middelen om de prestaties ter realiseren. Om het schoolbeleid vorm te geven is er een (kosteloos) ondersteuningsprogramma ingericht: School aan zet. Daarnaast zal ook de VO-raad scholen ondersteunen met de implementatie van de afspraken uit het bestuursakkoord.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.