Op 5 oktober kwam in Utrecht een initiatiefgroep bijeen van vooral bovenschoolse managers, die gezamenlijk een manifest bespraken waarin de bestaande besturenorganisaties en de AVS worden opgeroepen snel te komen tot één sectororganisatie in het primair onderwijs.

Bestuurders en directeuren slaan handen ineen
De huidige versnippering van de belangen werkt immers belemmerend voor de scholen. De sector is te verdeeld en spreekt niet met één stem. De gevolgen zien we bijna elke dag. We worden defensief en worden herhaaldelijk geconfronteerd met initiatieven die door anderen worden uitgedacht. De AVS is daarom al twee jaar geleden begonnen om met haar leden en andere belanghebbenden te spreken over dát wat een sectororganisatie moet zijn. Daarover hebben we in december 2005 een Kader Primair Special uitgegeven.

Binnen de sector ontstaat steeds meer consensus over de situatie die we willen bereiken, behalve bij een deel van de besturenorganisaties. Maar wat betekent dit dan voor de niet bestuurders, de directeuren? Spelen die dan geen rol bij de totstandkoming van een dergelijke sectororganisatie? Uiteraard wel. Ze zijn zelfs cruciaal voor het succes van de ontwikkeling van het primair onderwijs. En hoewel uiteindelijk de eindverantwoordelijke bestuurders de instellingen aansluiten, kan een sectororganisatie niet overleven zonder de brede steun van, en zonder dat inspraak wordt toegestaan aan de directeuren die de dagelijkse leiding over de scholen hebben. Net zoals een bovenschoolse directeur of bestuurder niet lang overleeft als het draagvlak en de betrokkenheid van de directeuren wegvallen. De AVS is zich daar zeer van bewust en zal niet instemmen met de vorming van een PO-raad als niet organiek de inspraak van directeuren op het gevoerde beleid wordt verzekerd. Overigens zonder afbreuk te doen aan de eindverantwoordelijkheid van bestuurders in een PO-raad. Dan wordt ook recht gedaan aan de rol van schoolleider als de dagelijkse werkgever in de school.

Maar een schoolleider is zelf, zoals ook veel bestuurders, een werknemer. Hoe verhoudt zich dit nu met de rol die de AVS ook nog heeft als belangenbehartiger van schoolleiders als werknemers? Velen zijn immers niet alleen lid geworden om de vele voordelen en kennis van de AVS, maar ook omdat zij hun individuele ondersteuning bij conflicten en de collectieve belangenbehartiging niet meer willen onderbrengen bij de personeelsvakverenigingen in het onderwijs. Deze vakbondsrol laat zich zeer lastig verenigen met het opgaan in een sectororganisatie voor het primair onderwijs. Maar wees gerust: het bestuur van de AVS garandeert dat deze taken blijven bestaan. Ook nadat de sectororganisatie is opgericht. Wij zijn inmiddels voorstellen aan het uitwerken die aan beide kanten van onze rol tegemoet komen. Deze zullen we binnenkort met de AVS Ledenraad bespreken, waarna wij de leden erover zullen raadplegen. Want van één ding zijn we overtuigd: bestuurders en schoolleiders zullen gezamenlijk leiding moeten geven aan het belangrijkste fundament onder onze samenleving. En dat is uitstekend en inspirerend onderwijs aan onze jonge kinderen.

 
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws