Besturen stellen andere financiering voor

Naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op bestuur en management in het primair onderwijs, hebben enkel besturen uit Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland) een andere financieringsconstructie voorgesteld aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Bezuinigingen bestuur en management
In hun brief van medio december stellen
zij dat “als de subsidiemiddelen als reguliere middelen in de lumpsum worden opgenomen, er per saldo meer geld terechtkomt op de plaats waar het bedoeld is: in de klas, voor de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen.” De besturen stellen dus voor dat losse subsidies, die nu geoormerkt bovenop de lumpsum verstrekt worden, in de lumpsum verwerkt worden. De besturen onderstrepen het belang van kwalitatief goed onderwijs en willen dit realiseren. Ze zijn er van overtuigd dat goed leiderschap daarvoor onontbeerlijk is. “Ook hiervoor zou door een andere inzet van middelen meer ruimte zijn”, aldus de briefschrijvers. “Speerpunten zijn onderwijskundig leiderschap en versteviging van de financiële kennis. Wij denken dat er méér opbrengst zal zijn, zélfs als niet het volledige bedrag van de subsidies wordt opgenomen in de lumpsum. Meer voor minder geld dus.”

De besturen benadrukken hierbij de bijzondere positie van het primair onderwijs in relatie tot de andere onderwijssectoren. Ze hebben namelijk de indruk dat het po meegenomen wordt in maatregelen die een oplossing moeten bieden voor problemen in andere sectoren, zoals het schoolverzuim in het vo). “Dit legt een onnodige druk op onze sector.”

Ook de AVS maakte eerder bezwaar tegen de voorgenomen bezuinigingen op bestuur en management. Dit werd helaas niet gehonoreerd in de politieke besluitvorming, die al heeft plaatsgevonden. De PO-Raad heeft plannen ontwikkeld voor acties om de politieke besluitvorming over de heroverwegingen van het kabinet te beïnvloeden. Met als sluitstuk een manifest, gericht aan de politiek, waaraan verschillende prominenten (`comité van aanbeveling´) zich zullen verbinden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.