Bestrijding onderwijsachterstanden

Staatssecretaris Dijksma gaat de bestrijding van onderwijsachterstanden aanpakken. Vanaf schooljaar 2009/2910 krijgen basisscholen die dat het hardste nodig hebben hiervoor meer geld, door een verandering in de gewichtenregeling. Ook komen er pilots om te experimenteren met verlenging van de onderwijstijd.

Scholen in zogenaamde impulsgebieden, postcodegebieden met veel uitkeringen en lage inkomens, krijgen vanaf volgend schooljaar een extra bedrag voor gewichtenleerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn. De besturen en directies van scholen zijn hierover per brief op de hoogte gesteld. Een compensatieregeling om negatieve herverdeeleffecten van de nieuwe gewichtenregeling op te vangen geldt ook in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. De compensatie is dan respectievelijk 50 en 25 procent. De impulsgebiedentoeslag wordt betrokken bij het vaststellen van de omvang van de eventuele compensatie. De PO-Raad betreurt het dat de effecten voor sommige schoolbesturen erg negatief uitpakken. “Wij hebben ervoor gepleit dat de compensatieregeling geleidelijker wordt afgebouwd dan nu het geval is. Daarnaast hebben we ons sterk gemaakt voor een extra compensatie voor schoolbesturen die er in middelen flink op achteruit gaan.”

Staatssecretaris Dijksma trekt verder 15 miljoen euro uit voor vrijwillige experimenten met de uitbreiding van leertijd voor kinderen met onderwijsachterstanden. Het geld kan door scholen ingezet worden voor onder meer bijspijkeruren, verlengde schooldagen, weekendscholen en de zomerschool. Het verlengen van de schooltijd heeft positieve effecten op de leerprestaties van achterstandsleerlingen, blijkt onder meer uit een advies dat de Onderwijsraad onlangs publiceerde. Op korte termijn volgt een subsidieregeling. Vooralsnog is in de planning opgenomen dat aanvragen hiervoor tussen 1 april en 1 mei 2009 ingediend kunnen worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.