De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 14 oktober 2019 het Besluit register onderwijsdeelnemers gepubliceerd. Dit besluit regelt in beginsel hetzelfde als de oude registerwetgeving, maar beoogt de transparantie en flexibiliteit van de registerwetgeving te vergroten. Dit besluit heeft tot doel om de omgang met persoonsgegevens van leerlingen en studenten inzichtelijker te maken.

De verwerking van deze persoonsgegevens werd tot nu toe geregeld in de Wet op het onderwijs-toezicht (WOT), de Leerplichtwet 1969, de sectorwetten en de daarop berustende algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en ministeriële regelingen. Dit besluit kent een onderwijsbrede opzet; het bestrijkt alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs. Door de bundeling van de registerbepalingen wordt het voor onderwijsdeelnemers, ouders en anderen gemakkelijker om zicht te krijgen op alle gegevens die door DUO gedurende de schoolloopbaan worden geregistreerd. In de tweede plaats is dit besluit, vergeleken met de voorgaande registerwetgeving, veel specifieker als het gaat om de vraag welke gegevens voor welke doelen worden gebruikt.

Ingewikkeld en ondoorzichtig
Dit besluit vervangt samen met de Wet register onderwijsdeelnemers en een ministeriële regeling de oude registerwetgeving inzake onderwijsdeelnemers. Het register onderwijsdeelnemers houdt toezicht op gegevens die tot nog toe verspreid waren over vier registers, te weten het basisregister onderwijs (BRON), het meldingsregister relatief verzuim, het register vrijstellingen en vervangende leerplicht en het diplomaregister. De bepalingen over deze onderwijsregisters waren tot nu toe verspreid over een groot aantal wetten, algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en ministeriële regelingen. Deze verspreiding maakte de registerwetgeving complex. Naast ingewikkeld was de registerwetgeving ondoorzichtig. Het was voor onderwijsdeelnemers of ouders bijvoorbeeld moeilijk om inzicht te krijgen in het geheel aan gegevens dat in de registers wordt vastgelegd in de loop van de schoolloopbaan. Er is behoefte aan meer inzicht in de verzameling en het gebruik van gegevens over onderwijsdeelnemers. Hierbij speelt de op 25 mei 2018 van toepassing geworden AVG ook een rol. De AVG heeft een grotere nadruk gelegd op transparantie en heeft de informatierechten van de betrokkene versterkt.

Flexibeler
In de oude registerwetgeving werd veel in de formele wet geregeld. Dit had tot resultaat dat de registerwetgeving weinig flexibel was en dat voor de wijzigingen van gegevens die geleverd of verstrekt kunnen worden uit het register al snel een formeel wetstraject nodig was. Dit droeg bovendien niet bij aan het uitgangspunt ‘eenmalig opvragen, meervoudig gebruik’. Om de transparantie en, op onderdelen, de flexibiliteit van de registerwetgeving te vergroten is daarom besloten alles rondom de registers inzake onderwijsdeelnemers te regelen in één wet, één algemene maatregel van bestuur en één ministeriële regeling. De wet- en regelgeving inzake het register onderwijsdeelnemers regelt een formele bundeling van de vier onderwijsregisters naar één register: het register onderwijsdeelnemers. Daarbij worden de regels geordend, waarbij in de wet de hoofdlijnen worden vastgesteld. De wet regelt onder andere: de doelen voor verstrekking, de aanwijzing van de Minister van OCW als beheerder en verwerkingsverantwoordelijke en op hoofdlijnen: wie deze gegevens aanlevert, wie de gegevens ontvangt en waarvoor. De nadere invulling en specificatie van deze materie wordt geregeld in dit besluit. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert de registerwetgeving uit en beheert het register.

Bijna beleidsneutraal
De formele bundeling en ordening van de registerwetgeving is voornamelijk beleidsneutraal. Dit betekent dat alleen de structuur van de registerwetgeving wijzigt. De inhoud van de registerwetgeving verandert niet. Hierop zijn vier uitzonderingen, namelijk:
– de gegevenslevering uit de basisregistratie personen (BRP) door DUO aan onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO), en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) wordt met één gegeven, te weten de geboorteplaats van de onderwijsdeelnemer, uitgebreid zodat dit gegeven correct op het door de onderwijsinstelling afgegeven diploma wordt vermeld;
– de gegevenslevering door DUO aan scholen in het primair onderwijs (PO) en speciaal onderwijs (SO) wordt uitgebreid ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van schooladviezen;
– de gegevenslevering door DUO aan scholen in het PO, SO, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en VO wordt uitgebreid ten behoeve van de uitvoering van aanmeldings-, toelatings-, inschrijvings- en uitschrijvingsprocedures;
– en de gegevenslevering door DUO aan gemeenten ten behoeve van ondersteuning van hun wettelijke taak omtrent regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie wordt uitgebreid. Ten aanzien van deze vier punten wordt de registerwetgeving inhoudelijk aangepast.

Downloads