Medio april 2006. hebben de besturen de Beschikking bekostiging personeelskosten schooljaar 2006/2007 van CFI ontvangen. In vervolg hierop zijn bij de AVS-helpdesk diverse vragen en opmerkingen over/op de inhoud van deze beschikking binnengekomen. Naar aanleiding hiervan dit artikel.

Herverdeeleffecten
Met het oog op de invoering van de lumpsumbekostiging is besloten, dat het schooljaar 2004/2005 als meetjaar zou fungeren. Op grond van de uitkomsten van het meetjaar is per bestuur de verhouding bepaald tussen de genormeerde declaratie en de fictieve lumpsum. Daarmee wordt vastgesteld of voor (het totaal van alle scholen van) het bestuur sprake is van een positief effect of een negatief effect van de lumpsumbekostiging.

Voor deze effecten – herverdeeleffecten genaamd – geldt een overgangsregeling van maximaal 4 jaar. Gedurende de overgangsregeling wordt de lumpsumbekostiging gecorrigeerd op basis van het herverdeeleffect, dat is uitgerekend met de meetjaargegevens. Als een bestuur er door de invoering van de lumpsumbekostiging volgens de meetjaargegevens op achteruitgaat, dus als sprake is van een negatief herverdeeleffect, dan krijgt dit bestuur er gedurende de overgangsregeling geld bij. Als een bestuur er volgens de meetjaargegevens op vooruitgaat, dus als sprake is van een positief herverdeeleffect, dan ontvangt dit bestuur dit voordeel geleidelijk. De lumpsumvergoeding wordt tijdelijk verlaagd als gevolg van de overgangsregeling.

Is een bestuur niet duidelijk waardoor het herverdeeleffect wordt veroorzaakt of wordt een toelichting gewenst op de berekeningen, die voor de scholen van dit bestuur zijn gemaakt, dan kan de hulp van de speciale helpdesk, telefoonnummer 0800 – 72 72 727, ingeroepen worden.

Correcties
Het verschil tussen de fictieve lumpsum 2004/2005 en de genormeerde declaratie 2004/2005 wordt uitgedrukt in een percentage van de fictieve lumpsum 2004/2005. Zoals gesteld, in het geval een bestuur er als gevolg van de invoering van de lumpsumbekostiging op vooruitgaat, dan ontvangt dit bestuur dit voordeel geleidelijk. Om dit te bereiken wordt de lumpsumbekostiging negatief gecorrigeerd: in het schooljaar 2006/2007 voor het volledige percentage, in de 3 jaren daarna voor steeds geringere percentages. In het geval een bestuur er als gevolg van de invoering van de lumpsumbekostiging op achteruitgaat, dan krijgt dit bestuur de tijd om aan deze achteruitgang te wennen. Om dit te bereiken wordt de lumpsumbekostiging positief gecorrigeerd: in het schooljaar 2006/2007 voor het volledige percentage, in de 3 jaren daarna voor steeds geringere percentages.

De overgang naar de lumpsumbekostiging zal budgettair neutraal verlopen. Anders gezegd: de som van positieve herverdeeleffecten en negatieve herverdeeleffecten is nihil. Na het verstrijken van de periode van de 4 jaar durende overgangsregeling zal in het 5e jaar geen sprake meer zijn van herverdeeleffecten.

Berekening
De lumpsumbekostiging voor het schooljaar 2006/2007 wordt berekend op basis van uw leerlingenaantal op de teldatum 1 oktober 2005:

– Een bedrag dat – als een bestuur er onder de lumpsumbekostiging op vooruitgaat – wordt verminderd met het vastgestelde percentage van het herverdeeleffect;

– Een bedrag dat – als een bestuur er onder de lumpsumbekostiging op achteruitgaat – wordt vermeerderd met het vastgestelde percentage van het herverdeeleffect.

Van belang is, dat een goede analyse wordt gemaakt van de uitkomsten in het meetjaar 2004/2005. Op grond van deze analyse kan worden vastgesteld of het herverdeeleffect voor het meetjaar juist is toegepast. Dit is beslist van belang, omdat dit herverdeeleffect directe invloed heeft op (de omvang van) de lumpsumbekostiging in het schooljaar 2006/2007.

Vragen en opmerkingen
De AVS heeft recentelijk een e-mailadres geopend. Dit e-mailadres kan worden benut voor vragen en op- en/of aanmerkingen rondom de beschikking bekostiging personeelskosten schooljaar 2006/2007. Ook kan dit e-mailadres gebruikt worden om de AVS te informeren over bijzondere bevindingen, die zijn opgedaan tijdens de analyse van de uitkomsten in het meetjaar 2004/2005 en die mogelijk door de AVS – na interne bespreking – kunnen worden ingebracht in het overleg met andere partijen (Ministerie van OCW, Projectbureau Lumpsum, collega-organisaties en anderen).

Wordt besloten naar aanleiding van de van CFI ontvangen beschikking bekostiging personeelskosten schooljaar 2006/2007 een bezwaarschrift in te dienen, dan ontvangt de AVS – eveneens via het e-mailadres – graag een kopie van dit bezwaarschrift, zeker als verwacht wordt, dat de AVS in externe overleggremia de afhandeling van het bezwaarschrift volgt.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws