Beproef de kerndoelen

Op dinsdag 10 oktober hield SLO haar Landelijke conferentie rondom de actualisatie van de kerndoelen Nederlandse Taal, Rekenen en Wiskunde, Burgerschap en Digitalisering. Een brede vertegenwoordiging uit het werkveld ging met elkaar het gesprek aan over de fase van beproeving, waar het werkveld binnenkort aan kan deelnemen. Heeft jouw school interesse in het beproeven van de conceptdoelen? Geef je dan hier op.

AVS probeert schoolleiders zoveel mogelijk bij deze ontwikkeling te betrekken, zodat zij samen met hun teams pro-actief kunnen meedoen aan het proces van de actualisatie, wat in de loop van 2025 tot de implementatie van de nieuwe kerndoelen moet leiden. Bijna 100 schoolleiders waren aanwezig op het congres, waarbij veel vertrouwen werd getoond in de nu lopende ontwikkeling.

Nieuwe kerndoelen zijn concreter

De nieuwe generatie kerndoelen is concreter geformuleerd en heeft een vaste opbouw. De kerndoelen beschrijven de inhouden van het onderwijs in termen van kennis, vaardigheden en houdingen en bevatten een zogenaamde doelzin en uitwerking. Om leraren meer houvast te geven, is bij ieder doel een inhoudelijke toelichting gegeven. Deze toelichting is bedoeld als voorbeeld en geen onderdeel van de formele kerndoelen. Hiermee wordt de opdracht aan de school scherper geformuleerd en wordt duidelijk omschreven wat iedere leerling eind groep 8 en aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs moet kennen, kunnen of hebben ervaren.

Kerndoelen beproeven in de regio: doe mee!

In het voorjaar van 2024 organiseert SLO regiobijeenkomsten met scholen uit het primair en het voortgezet onderwijs. In een eerste bijeenkomst vindt de uitleg van het beproevingsconcept plaats, waarna scholen in hun eigen praktijk aan de slag gaan met een opdracht. Vervolgens koppelen scholen hun bevindingen terug aan SLO. Vanuit elke school wordt in ieder geval een schoolleider, een coördinator of intern begeleider en een bovenbouwleerkracht betrokken bij het proces. Iedere school kan op een voor haar passende wijze het team betrekken. In totaal kost het een school drie dagdelen om deel te nemen.


De Commissie Onderwijs van AVS en beleidsadviseur Lambert van der Ven zijn betrokken geweest bij het ontwerpen van het proces van implementatie. AVS stimuleert schoolleiders actief te participeren in deze implementatie om mee te denken over het ontwikkelen van leerlijnen in aansluiting op deze nieuwe kerndoelen.  Ook denken ze mee met de handreikingen die voor de praktijk van het onderwijs ontwikkeld worden. Hiervoor start in januari 2024 een fase van beproeving. Later in het jaar levert SLO ook de conceptdoelen van digitale geletterdheid en burgerschap op. Heeft jouw school interesse in het beproeven van de conceptdoelen? Geef je dan hier op.

Wat levert meedoen op?

Wanneer je meedoet aan de beproevingsfase van de conceptkerndoelen Nederlandse Taal, Rekenen en Wiskunde en straks ook Burgerschap en Digitalisering krijg je direct inzicht in en kennis over deze conceptkerndoelen. Je krijgt ook zicht op hoe je deze kunt vertalen naar de praktijk.

Daarnaast krijg je de gelegenheid om met SLO en andere scholen uit je regio in gesprek te gaan, vragen te stellen en je mening te geven over de doelen.

Verder maak je kennis met tips en materialen in lijn met de geactualiseerde kerndoelen, waar je direct mee aan de slag kan gaan.

Tot slot is er voor je school een vergoeding als tegemoetkoming voor de bestede tijd.

->Direct naar aanmelden voor het beproeven van de kerndoelen.

Meer informatie?

Bij de downloads vind je het boekje conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. Dit boekje is specifiek bedoeld voor leraren en schoolleiders, maar ook andere geïnteresseerden kunnen het bekijken. Ben je geïnteresseerd in alle formele opleveringsdocumenten, inclusief de onderbouwing van deze leergebieden? Kijk dan bij de links.

Links