Beloning schoolleiders substantieel omhoog, acties voor extra ondersteuning

 Beloning schoolleiders substantieel omhoog

Onderhandelaarsakkoord over actieplan LeerKracht!
In de nacht van 15 op 16 april is overeenstemming bereikt over het convenant actieplan LeerKrachtvan Nederland. Ook de AVS tekende, net als de andere vakorganisaties, het onderhandelaarsakkoordbestaande uit maatregelen uit het actieplan.

De belangrijkste winstpunten zijn:salarisverbetering voor schoolleiders,afschaffen van de laagste salarisschaalvoor adjunct-directeuren en het nietdoorgaan van de BAPO-versobering.Wel heeft de AVS direct aangegeven, gesteunddoor 90 procent van haar leden,actie te gaan voeren om op korte termijnaf te dwingen dat elke po-school extraondersteuning krijgt van een administratievekracht of conciërge.

Positief
De voor po-schoolleiders meest relevanteonderdelen uit het convenant zijn:

• Met ingang van 1 januari 2009 hebbenschoolleiders met een functie conformde schalen DA tot en met DC + uitloop(de normfuncties voor directeuren)aanspraak op een toelage van 275 europer maand.
• De laagste salarisschaal voor adjunctdirecteuren,schaal AA, wordt afgeschaftper 1 augustus 2010.
• Om ook in het jaar 2008 al iets te latenmerken van de beloningsafspraken inhet kader van het convenant ontvangtal het onderwijspersoneel, dus ook deschoolleiders, in oktober 2008 (rondde Dag van de Leraar) een eenmaligenominale uitkering van 200 euro. Voordeeltijders geldt een bedrag naar ratovan de dienstbetrekking.
• Handhaving BAPO-regeling (BevorderingArbeidsparticipatie Ouderen).

De AVS is positief over het feit dat iedereschoolleider er per maand 275 euro bijkrijgt. In de eerder dit jaar afgeslotencao is een salarisverhoging van 6,7 procentbehaald. In het huidige convenantkomt daar nog eens gemiddeld 8 procentbovenop. Hiermee is dus de eis vande AVS ingewilligd. Ook komt door deafschaffing van de laagste salarisschaalvoor adjunct-directeuren (AA) iedereadjunct-directeur automatisch in de ABschaal.Bovendien is de bezuiniging opde seniorenregeling (BAPO) van de baan.Dat de toelage alleen beschikbaar komtvoor schoolleiders met een normfunctieheeft met bekostiging te maken.Managementledenmet een normfunctiekunnen over het recht op eentoelage zelf afspraken maken met hunwerkgever.

Actie
Op het dossier over de conciërges/ondersteunendefuncties is geen verderevooruitgang geboekt. Dat betekent dater voorlopig niet meer beschikbaar komtdan 20 miljoen euro per jaar. Maar, alsgrootste belangenbehartiger van managersin het primair onderwijs, wil de AVSeen conciërge of administratieve krachtop elke school. De 20 miljoen van Plasterkis hiervoor veel te weinig. Hiervoorkunnen ‘slechts’ 1.550 ondersteunendefte’s gecreëerd worden. Ton Duif, voorzittervan de AVS: “Dat is een begin, maarnatuurlijk veel te weinig om alle scholenin Nederland de broodnodige ondersteuningte kunnen bieden”. Om op elkeschool een ondersteunende kracht aan tekunnen nemen is minstens 100 miljoennodig. Duif: “Ondersteunende functieshelpen de werkdruk van leerkrachten enschoolleiders te verlagen en vergroten deveiligheid op school.”

En dus roept de AVS haar leden op actiete voeren. Dit is bij de bewindsliedenaangekondigd. Uit een peiling weet deAVS dat 90 procent van de schoolleidersdie lid zijn bereid is actie te voeren voorextra ondersteuning op school. AVSvoorzitterDuif: “We willen niet dat dekinderen of ouders hiervan de dupe worden,maar dat de politiek voelt dat hetons ernst is. We denken daarom eerderaan actiemiddelen zoals het niet meewerkenaan de leerling-telling, de invoeringvan het persoonsgebonden nummer(PGN), het inspectieonderzoek en anderetijdrovende administratieve handelingendie door de overheid verordonneerdworden.”

Op vrijdag 11 april 2008 hield de AVShaar jaarlijkse congres. De aanwezigeschoolleiders tekenden massaal depetitie ‘Elke school een ondersteunendefunctie’. De petitie, die ook opwww.avs.nl staat, kan nog steeds perpost en digitaal aan de AVS worden opgestuurd.De AVS zal de ondertekendepetities aan de Vaste KamercommissieOnderwijs overhandigen om haar eiste ondersteunen. “Tenzij minister Plasterkeerder onderkent dat zonder denoodzakelijke extra ondersteuning eenbasisschool(directeur) niet meer kan voldoenaan de eisen van deze tijd, en dusmet extra geld over de brug komt”, aldusTon Duif.

Raadpleging
De AVS informeert en raadpleegt haarleden over het akkoord. Hierover hebbenAVS leden apart bericht ontvangen. Deledenraadpleging zal plaatsvinden in detweede helft van mei. Uiterlijk 29 meiaanstaande moet duidelijk zijn of het onderhandelaarsakkoordkan worden omgezetin een definitief akkoord. De AVSziet de resultaten van deze raadplegingmet vertrouwen tegemoet, nu er voor debeloning van directeuren een belangrijkestap is gezet.

Meer informatie: Dossier LeerKtacht!.
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.