Op grond van de Beleidsregel pilot praktijkonderwijs/voortgezet beroepsonderwijs (pro/vbo) kunnen 30 scholencombinaties een pro/vbo-onderbouwklas inrichten die voorbereidt op de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), om te bezien of dit tegemoet komt aan de behoefte aan meer maatwerk in het praktijkonderwijs (pro). Omdat is gebleken dat de uitvoering in de praktijk lastig is voor scholen, is de beleidsregel op een aantal aspecten aangepast.

De wijzigingen betreffen de aanmeldperiode en de medezeggenschap. Door de aanpassing wordt het mogelijk om de al aangewezen scholencombinaties nogmaals, in schooljaar 2020/2021, een pro/vbo-onderbouwklas te laten starten. Dit is aantrekkelijk voor de scholen, zij kunnen communiceren aan zowel ouders als leerlingen dat ze deze vorm van maatwerk aanbieden. Daarnaast is het van belang om een pilot over meerdere jaren uit te voeren om te testen of de onderbouwklas daadwerkelijk tegemoet komt aan de behoefte aan meer maatwerk in het pro.

In de beleidsregel is geregeld dat bij de aanvraag een schriftelijk bewijs van instemming wordt bijgevoegd van de medezeggenschapsraad van de pro-school, de school voor vbo en het samenwerkingsverband waartoe de pro-school behoort. Dit blijkt voor veel scholencombinaties lastig te realiseren. Daarom wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd: de scholen wordt enkel gevraagd om een schriftelijk bewijs dat de medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad is gevraagd om advies met betrekking tot de pro/vbo-onderbouwklas. Scholen kunnen de aanvragen om opnieuw deel te nemen aan de pilot indienen vanaf 1 september tot en met 30 november 2019. Vervolgens wordt op uiterlijk 1 februari 2020 een besluit genomen of scholen mogen deelnemen aan de pilot. Dit is ruim voor de start van het schooljaar 2020/2021.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs