Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, onderwijswoordvoerder namens de SGP in de Tweede Kamer.

Verkiezingen achter de rug en kabinetsformatie in uitvoering. Ook voor het onderwijs zijn dit spannende tijden. Wat komt er straks in het Regeerakkoord te staan? Worden er opnieuw allerlei plannen gepresenteerd die het onderwijs moeten ‘vernieuwen’? Of krijgt de sector eindelijk een beetje rust, zodat schoolleiders, leraren en andere medewerkers gewoon eens kunnen werken aan gedegen onderwijs, zonder de hete adem van politiek en beleidsmakers in hun nek?
Wat onze fractie betreft, wordt het onderwijsbeleid de komende periode vooral beleidsarm, waar het inhoudelijke veranderingen betreft. Ingrijpende veranderingen van de curricula kunnen rustig nog een poos geparkeerd worden. Het onderwijs heeft voldoende adaptief vermogen om zelf te zorgen dat ze bij de tijd blijft. Laat de politiek ruimte geven aan deze organische ontwikkelingen in plaats van allerlei nieuwe eisen te stellen. Als de wettelijke kaders helder zijn – en dat zijn ze over het algemeen zeker – heb als overheid dan het vertrouwen dat de professionals die prima zelf kunnen invullen. Temeer omdat ons land beschikt over een onderwijsinspectie die op uitstekende wijze toezicht houdt.
Anderzijds is er een aantal dossiers dat juist een beleidsrijke aanpak vereist. Op onderdelen is hiervoor mogelijk aanvullende weten regelgeving nodig, maar in de meeste gevallen gaat het simpelweg om voldoende financiën. Iedere politicus die regelmatig een school bezoekt, weet dat de omvang van de klassen nogal eens een knelpunt is. Niet alleen vanwege de leerlingaantallen, maar ook door de toegenomen verschillen tussen leerlingen. Passend onderwijs is op zich een mooi pedagogisch concept, maar omdat zorgleerlingen relatief veel aandacht vragen, dreigen de ‘gewone’ leerlingen het kind van de rekening te worden. En die hebben ook recht op voldoende aandacht van de leraar. De invoering van Passend onderwijs hangt ook samen met een passende salariëring. Aangezien de functie van leraar door Passend onderwijs complexer is geworden, is het logisch dat ook de functiewaardering opnieuw tegen het licht wordt gehouden. En dat zal geld gaan kosten, ja. Willen we verder voorkomen dat het onderwijs op termijn te maken krijgt met een substantieel lerarentekort, dan zullen in de komende kabinetsperiode in dat dossier echt stappen gezet moeten worden. Anders mist het onderwijs straks gewoon de boot. We kunnen wel streven naar uitsluitend bevoegde en academisch gevormde leraren, maar als de instroom van jonge leerkrachten onvoldoende is, is dat beleid gedoemd te mislukken.
Nog een laatste wens voor het Regeerakkoord: werk maken van vermindering van het ‘controlisme’. Vraag een leraar naar het grootste pijnpunt in z’n functie, en niet zelden wordt de stapeling van de administratieve verantwoordingsplicht genoemd. Overal een verslagje van maken, een plan van aanpak, een ontwikkelperspectief, aanvraagformulieren invullen, verplichte toetsen afnemen, enzovoorts. Schoolleiders hebben met een vergelijkbare stapeling van eisen te maken. Gestold wantrouwen vaak. Wat kan het onderwijs zelf doen? Er liggen veel kansen. Begin maar met het schrappen van alle verantwoordingsplichten die niet wettelijk vereist zijn. De bezem er door! Ga daarnaast verstandig (lees: sober) om met de formele verplichtingen. Dat scheelt een hoop geld, dat rechtstreeks naar het primaire proces kan. En niet te vergeten: geef uw eigen onderwijs vorm. Met ingang van 1 augustus 2017 wordt de wet ‘Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht’ van kracht. Die vraagt van scholen om in het schoolplan de eigen onderwijskundige visie te verwoorden en op basis daarvan pedagogische, didactische en inhoudelijke keuzes te maken – horizon: 2021. Zo kan de school de omslag maken van ‘opbrengst gestuurd’ naar ‘visie gedreven’ onderwijs. Die ruimte moeten scholen pakken.

Reageren
Mail naar r.bisschop@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws