Bekwaamheidseisen stimuleren dialoog over beroepskwaliteit leerkracht

Door de invoering van de bekwaamheidseisen (Wet BIO) is de ontwikkeling van bekwaamheid onderwerp van gesprek geworden op scholen en hebben bekwaamheidseisen een plek gekregen in het personeelsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO). Andere effecten van de Wet BIO, zoals de mate waarin zittende leerkrachten aan de eisen voldoen en de gevolgen voor het functioneren en de kwaliteit, zijn nog moeilijk meetbaar en vragen om vervolgonderzoek.

Het LPBO concludeert dat scholen belangrijke stappen hebben gezet om bekwaamheidsontwikkeling van leerkrachten vorm te geven. Bekwaamheidseisen maken onderdeel uit van het eigen personeelsbeleid en fungeren als hulpmiddel bij de inzet van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkelingsplannen. Een andere positieve ontwikkeling is dat de bekwaamheid van leerkrachten onderwerp van gesprek is geworden op scholen. Bekwaamheidseisen werken daarbij structurerend, omdat ze een helder perspectief geven over de bekwaamheid, het functioneren en de ontwikkeling van de leerkracht.
De bekwaamheidseisen fungeren als extern referentiekader dat structuur en stimulans biedt voor reflectie en dialoog over de kwaliteit en de beroepsuitoefening van de leerkracht. Het LPBO ziet dit als een belangrijke ontwikkeling. Omdat bekwaamheidseisen vooral ontwikkelingsgericht worden ingezet, geeft het werken ermee nog onvoldoende zicht op de mate waarin zittende leerkrachten aan de eisen voldoen. Door de recente invoering is het ook nog niet mogelijk om de effecten van bekwaamheidsontwikkeling op het functioneren van de individuele leerkracht, de school en de kwaliteit van het onderwijs te kunnen meten. Het LPBO beveelt dan ook aan om op landelijk niveau flankerend onderzoek te doen naar factoren die de werking van bekwaamheidseisen in scholen bevorderen en naar effecten die daaraan kunnen worden toegeschreven.

Sinds 1 augustus 2006 zijn de bekwaamheidseisen voor leerkrachten van kracht. Vanaf die datum moeten alle zittende leerkrachten aan deze eisen voldoen en zijn werkgevers verplicht hen in de gelegenheid te stellen hun bekwaamheid te onderhouden en verder te ontwikkelen. In het bekwaamheidsdossier zijn de inspanningen van beide kanten terug te vinden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.