Met ingang van 1 januari 2023 treedt de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs in werking. Deze vereenvoudiging heeft tot gevolg dat het Besluit bekostiging wpo en het Besluit bekostiging WEC hiervoor moeten worden aangepast.


De Wet vereenvoudiging bekostiging po regelt op hoofdlijnen dat de basisbekostiging wordt vereenvoudigd tot één bedrag per leerling voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs (sbo-scholen) en scholen voor speciaal onderwijs (so-scholen). Daarnaast komt er een apart bedrag per leerling voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen). Naast het bedrag per leerling, komt er een bedrag per school waarin onderscheid wordt gemaakt tussen basisscholen, sbo-, so- en vso-scholen. Hiertoe worden de bekostiging voor personeel en materiële instandhouding (MI) samengevoegd en de parameters als de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) en formatieve onderbouwing geschrapt.

In de oude systematiek werd de personele bekostiging voor het schooljaar toegekend en de materiële bekostiging voor het kalenderjaar. In de nieuwe systematiek wordt de toekenning van de gehele bekostiging op kalenderjaarbasis berekend. Om de voorspelbaarheid van de bekostiging voor een komend kalenderjaar verder te vergroten, wordt de teldatum voor het leerlingenaantal waarvoor bekostiging wordt toegekend, verschoven van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1. Deze wijzigingen worden doorgevoerd voor de basisbekostiging, aanvullende bekostiging, de bijzondere bekostiging en de ondersteuningsbekostiging. Naast deze maatregelen die voor alle scholen gelden, zijn er enkele maatregelen die specifiek zijn op de ondersteuningsbekostiging.

Het Besluit bekostiging wpo 2022 en het Besluit bekostiging WEC 2022 zijn hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl


Gerelateerd nieuws