De bekostiging van het primair onderwijs is op dit moment alleen voldoende om aan de wettelijke minimumeisen te voldoen, maar niet om aan de aanvullende doelstellingen vanuit de politiek, het onderwijsveld en de samenleving tegemoet te komen. Dit blijkt uit het onafhankelijke onderzoek ‘Een confrontatie tussen de eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs’, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de PO-Raad.

Uitgangspunt van het onderzoek was om te bezien in hoeverre de bekostiging van een gemiddelde school in Nederland toereikend is in verhouding met de eisen die worden gesteld en de kosten die worden gemaakt. Uit de analyse komt naar voren dat de bekostiging toereikend is om te voldoen aan de wettelijke eisen. 98 procent van alle schoolbesturen heeft een basisarrangement, wat aangeeft dat zij volgens de Inspectie van het Onderwijs voldoen aan de wettelijke eisen. Dit zijn echter minimumeisen waar scholen volgens eigen zeggen gemakkelijk aan kunnen voldoen. De bekostiging is dus voldoende om niet onder verscherpt toezicht van de inspectie te staan. Voor de overige 2 procent is het in dit onderzoek niet aan te tonen dat de bekostiging een factor is in het niet verkrijgen van het basisarrangement.

Aanvullende eisen, extra kosten
De ambitie om tot de best presterende onderwijsstelsels ter wereld te behoren, vereist echter meer van scholen dan het voldoen aan de wettelijke eisen. Het onderzoek toont aan dat scholen vanuit financieel perspectief moeite hebben om te voldoen aan de aanvullende eisen die vanuit het ministerie van OCW, het onderwijsveld zelf en de samenleving de school binnen komen. Zoals de doelstellingen die zijn opgenomen in de bestuurs- en sectorakkoorden en in de Lerarenagenda. Hiervoor wordt weliswaar extra geld beschikbaar gesteld, maar dat lijkt niet in verhouding te staan tot de extra kosten die gemaakt moeten worden. Daarnaast heeft het primair onderwijs te maken met een lerarentekort en een groeiende ontevredenheid over het salaris en werkdruk van leraren.

Hoge materiële kosten
De aanvullende eisen zorgen voornamelijk voor hogere materiële kosten die niet volledig gedekt worden door het materiële deel van de totale bekostiging in de lumpsum. Ondanks dat de lumpsumbekostiging het mogelijk maakt om het budget naar eigen inzicht te verdelen tussen materiële en personeelsmiddelen, worden de hogere materiële kosten gecompenseerd door minder middelen in te zetten voor het personeel. Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld grotere klassen, wordt de werkdruk van leraren hoger, wordt er minder geïnvesteerd in professionalisering en komt duurzame inzetbaarheid in het gedrang. Ook wordt er direct bespaard op materiële kosten door bijvoorbeeld te bezuinigen op lesmateriaal, modernisering, ict, schoonmaak en onderhoud. Dit zou (op termijn) kunnen leiden tot een lagere onderwijskwaliteit en hogere kosten om voorzieningen op peil te houden.

De verhouding tussen de bekostiging, kosten en de (aanvullende) eisen zijn toe aan een grondige herziening, aldus de onderzoekers. De PO-Raad pleit voor een parlementair onderzoek naar de financiële situatie van het primair onderwijs. Een vervolgonderzoek moet zich echter niet beperken tot een analyse van enkel de inkomsten en uitgaven van scholen. Schoolbesturen proberen immers hun begroting sluitend te houden, maar doen daarvoor concessies in ambities en resultaten.

Links

Gerelateerd nieuws