‘Begroting OCW erg ambitieus, weinig realistisch’

De Onderwijsbegroting voor 2009 staat vol ambities, maar de financiële onderbouwing van al deze wensen en eisen is ondermaats. Zo moet het Nederlandse onderwijs wereldwijd tot de top vijf gaan behoren, het binnenmilieu op scholen verbeterd, het lees- en rekenonderwijs beter, hoogbegaafde leerlingen extra uitdaging krijgen, het leraren- en schoolleidertekort geminimaliseerd, et cetera. Kijkend naar de financiële onderbouwing kunnen deze plannen slechts teleurstelling opleveren. Daar waar de begroting spreekt over extra investeringen, gaat het met name over maatregelen waarmee eerder al – al dan niet terecht – goede sier is gemaakt.Om wereldwijd tot de top vijf te gaan behoren moet Nederland een sprong voorwaarts maken en meer gaan investeren dan ander landen. Met de huidige begroting zal die sprong niet gemaakt worden. AVS voorzitter Ton Duif: “Ambities hebben is mooi, het geeft sturing. Maar met irreële plannen schiet niemand iets op. We moeten voorkomen dat straks met de beschuldigende vinger naar het onderwijsveld wordt gewezen als, door gebrek aan middelen, de mooie ambities niet worden waargemaakt. Want dat is met de huidige mate van investeren zo goed als onmogelijk.” Het ministerie van OCW onderkent verder, eindelijk, dat op veel scholen het binnenmilieu niet goed is. Leerlingen hebben last van bedompte lokalen en dit resulteert in slechtere prestaties. De maatregelen waarmee de minister komt zijn echter ondermaats: scholen ontvangen een informatiepakket, een CO2-meter en een bouwtechnisch advies. Duif: “We weten al dat het op veel scholen slecht is gesteld met het binnenmilieu. Wat er nodig is, is geld om dit te verbeteren.”Er wordt de komende drie jaar 115 miljoen geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (met name rekenen en taal). Over alle sectoren heen. Dit geld ook bestemd voor verbetering van het onderwijs op de lerarenopleidingen. Duif: “Het lijkt een mooi bedrag, maar als je nagaat dat er alleen al in het primair onderwijs ruim anderhalf miljoen leerlingen zijn, blijft er per kind dus bijna niets over. De wet van de grote getallen werkt hier al snel in je nadeel.” Dit geldt ook voor de 10 miljoen die is vrijgemaakt voor hoogbegaafde leerlingen. “Als je uitrekent wat er per kind overblijft, moet je je afvragen hoe serieus de minister dit neemt.”In de Onderwijsbegroting 2009 is tot slot ook veel aandacht voor het convenant LeerKracht, maar die werd al in het voorjaar van 2008 gelanceerd en door de AVS kritisch ontvangen. Zo is de 275 euro loonsverhoging voor schoolleiders een mooi begin, maar niet genoeg om het groeiende aantal openstaande vacatures terug te dringen. Zeker als er geen geld komt voor extra ondersteuning op school,bovenop de 20 miljoen, die het op slechts 1.700 scholen mogelijk maakt een conciërge of administratieve kracht aan te stellen. AVS voorzitter Ton Duif: “Het gaat niet alleen om extra salaris. Schoolleiders willen ook serieus genomen worden in hun vakuitoefening. En daar hoort adequate ondersteuning bij, opdat schoolleiders zich kunnen inzetten voor hun eigenlijke werk. Die extra ondersteuning is hard nodig als de minister de zittende schoolleiders wil behouden voor het vak.” Deze noodzaak is onderbouwd met zo’n 200.000 (!) handtekeningen, die op 9 september zijn aangeboden aan de Tweede Kamer (zie verderop in deze Kadernieuws).“Als we echt werk willen maken van de toekomst van onze kinderen, dan moet er meer gedaan worden dan de huidige begroting mogelijk maakt”, besluit Duif.Zie ookwww.avs.nl/belangenbehartiging/politiek/onderwijsbegroting/2009/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.