De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben besloten de budgetplafonds voor de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020–2021 te verhogen en de termijnen voor de uitvoering van het eerste tijdvak te verlengen tot en met 31 augustus 2021.

Op 25 mei 2020 is de subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 gepubliceerd. Op grond van deze regeling konden scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs en instellingen voor mbo, vavo en overige educatie subsidie aanvragen voor het in schooljaar 2020/2021 (laten) organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s naast het reguliere onderwijsprogramma.

De subsidieregeling kent een drietal mogelijke aanvraagtijdvakken: het eerste tijdvak liep van 2 juni tot en met 21 juni 2020 en het tweede tijdvak van 18 augustus tot en met 18 september 2020.  En als het subsidieplafond dan nog niet bereikt is, loopt het derde tijdvak van 19 oktober tot en met 1 november 2020.

Na afloop van het eerste aanvraagtijdvak is gebleken dat voor de sectoren voortgezet onderwijs en overige educatie met het totaal aangevraagde subsidiebedrag het voor dat tijdvak beschikbare budget is overschreden. Daarom is er besloten om tot een andere verdeling over te gaan, zodat alle aanvragen konden worden gehonoreerd.

Het voor deze sectoren na het eerste tijdvak nog overgebleven budget is conform de regeling beschikbaar gesteld voor het tweede tijdvak. Nu ook het tweede aanvraagtijdvak is afgelopen, is gebleken dat voor alle sectoren, behalve het vavo, sprake was van overintekening en daarmee van overschrijding van het subsidieplafond dat per sector was vastgesteld.

De ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs hebben nu besloten de budgetplafonds voor deze regeling te verhogen. Ook hebben zij besloten om de termijnen voor de uitvoering van het eerste tijdvak te verlengen tot en met 31 augustus 2021. Reden hiervoor is dat is gebleken dat de uitvoering van verschillende programma’s (soms forse) vertraging en uitloop heeft opgelopen of naar verwachting nog zal oplopen door het coronavirus.

De wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws