Jaarlijks maakt staatssecretaris Dekker van OCW de aanpassing van de bedragen voor de bekostiging van het personeel primair onderwijs bekend, zo ook dit jaar. In de Staatscourant van 27 september 2016 heeft hij de aangepaste bedragen  voor het schooljaar 2015 – 2016 bekendgemaakt via de Regeling bekostiging personeel PO 2015 – 2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015 – 2016.

In de toelichting wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de Regeling voor het schooljaar 2014 – 2015. Deze zijn:

– In artikel 8, bekostiging voor IGBO, is het vijfde lid vervallen. Inmiddels is in het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 geregeld dat de instellingsaccountant vaststelt dat het aantal leerlingen in de aanvraag IGBO met teldatum 1 oktober 2014 overeenkomt met het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2014 staat ingeschreven als leerling van de afdeling IGBO van de school.
– De bekostiging van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is aangepast aan de systematiek die binnen Passend onderwijs is gekozen. In artikel 14 is de personele basisbekostiging geregeld en in artikel 15 de personele bekostiging voor ondersteuning. De bekostiging voor preventieve ambulante begeleiding en de bekostiging voor terugplaatsingsbegeleiding zijn vervallen en zijn opgenomen in de bekostiging van het samenwerkingsverband.
– De middelen prestatiebox (artikel 42) worden met ingang van schooljaar 2015–2016 toegekend in de vorm van één totaalbedrag per leerling.
– In de regeling is niet langer de bijzondere bekostiging wegens samenvoeging (voormalig artikel 48, 49 en 50) opgenomen, aangezien deze in een eigenstandige regeling zijn ondergebracht, de Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs.
– De overgangsbekostiging personeel en materieel die in het kader van Passend onderwijs was toegekend (voormalig artikel 20, 21 en 28 tot en met 30) is in de regeling vervallen. Deze overgangsbekostiging is in het schooljaar 2015–2016 niet langer van toepassing.
– Er is een artikel toegevoegd waarin de mogelijkheid voor bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking is geregeld. Verder zijn de in de regeling opgenomen bedragen aangepast. Samen met de eerdere prijsaanpassing voor het schooljaar 2014–2015, zijn met deze verhoging de voor het primair onderwijs voor het kalenderjaarjaar 2015 beschikbaar komende investeringen, zoals opgenomen in de onderwijsagenda van het Regeerakkoord en de begrotingsafspraken 2014, en zoals uitgewerkt in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en het sectorakkoord primair onderwijs, volledig aan de lumpsum van de scholen toegevoegd.

Links

Gerelateerd nieuws