Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 28 maart 2017 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2017–2018 worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld.
 
Dekker geeft in de regeling aan dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn ten opzichte van de regeling voor schooljaar 2016–2017. Wel zijn prijsaanpassingen doorgevoerd. De in de regeling opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de kabinetsbijdrage voor 2017 en anderzijds verwerking van de oploop in het functiemixbudget. Ook is een correctie doorgevoerd voor de eenmalige bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december 2016.Ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2016–2017 komt de aanpassing per 1 augustus 2017 voor de leraren op 2,506 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding op 2,301 procent; de aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 2,506 procent. Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarktbeleid is daarnaast met 1,13 euro verhoogd in verband met een kleine oploop in de afgesproken budgetten van de investeringsafspraken uit het NOA.

De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2017 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.

De Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 is hieronder te downloaden.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws