De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, heeft de bedragen personele bekostiging voor het primair onderwijs 2014–2015 op 2 april 2014 bekendgemaakt. Deze regeling bevat de bekostigingsbedragen voor de personele lumpsumbekostiging en voor het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor het schooljaar 2014-2015.

De Regeling is qua opzet enigszins gewijzigd door de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014. Daarnaast heeft een wijziging in verband met de wettelijke fundering van het Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO) plaatsgevonden, en is een nieuwe toekenningsgrond voor bijzondere bekostiging opgenomen, te weten de opvang van asielzoekerskinderen in procesopvang- en gezinslocaties Dit heeft tot gevolg dat bepaalde artikelen inhoudelijk wijzigen, andere artikelen vervallen en nieuwe artikelen zijn ingevoegd. Uiteraard heeft dat ook consequenties voor de nummering van de regeling vergeleken met die van vorig jaar. Vervallen zijn de artikelen over de volgende onderwerpen (tussen haakjes wordt steeds het artikelnummer in de regeling voor schooljaar 2013-2014 gegeven):
– vaststelling van bedragen bekostiging LGF (7, 8, 15, 16 en 45). Deze bekostiging wordt in 2014–2015 voor leerlingen met een cluster 3 of 4-indicatie als overgangsbekostiging op basis van het aantal LGF-leerling op 1-10-2013 aan de samenwerkingsverbanden toegekend. De bijbehorende bekostiging voor ambulante begeleiding wordt als overgangsbekostiging toegekend aan de (v)so-scholen;
– vergoeding regionaal expertisecentrum (24). De regionale expertisecentra worden met ingang van 1 augustus 2014 opgeheven. De bijbehorende middelen gaan vanaf die datum naar de samenwerkingsverbanden (onderdeel van de bedragen in de artikelen 24 tot en met 27);
– aanwezigheid visueel gehandicapte leerlingen (33). Deze bekostiging maakt vanaf 1 augustus 2014 deel uit van de ondersteuningsbekostiging van de cluster 1-instellingen;
– groeiregeling scholen voor (v)so met leerlingen uit een residentiële instelling, niet zijnde een JJI of GJI (35). De bijbehorende middelen gaan vanaf 1 augustus naar de samenwerkingsverbanden (onderdeel van de bedragen in de artikelen 24 tot en met 27);
– zeer moeilijk lerende kinderen in de groepen drie tot en met acht van de basisschool (37). Deze bekostiging maakt in het schooljaar 2014–2015 deel uit van de overgangsbekostiging voor samenwerkingsverbanden;
– bijzondere bekostiging voor opvang en begeleiding van leerlingen met autisme (38). De bijbehorende middelen gaan vanaf 1 augustus 2014 naar de samenwerkingsverbanden (onderdeel van de bedragen in de artikelen 24 tot en met 27). De nieuwe en gewijzigde artikelen worden in het artikelsgewijze deel van de Regeling nader toegelicht; waar van toepassing wordt aangegeven in welk artikel de desbetreffende inhoud voorheen (dat wil zeggen in de Regeling bekostiging personeel PO 2013-2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013-2014) was opgenomen.

De extra financiële middelen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) zijn nog niet in de Regeling verwerkt. Overigens is bij wijze van overbrugging door middel van de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten van 13 oktober 2013 wel alvast een incidenteel bedrag van 85 miljoen euro. beschikbaar gesteld aan het PO om in 2014 meer jonge leraren in dienst te kunnen houden of te nemen.
Ook zijn de prijsaanpassingen doorgevoerd. Het betreft dan met name de doorwerking van het actieplan LeerKracht. Meer specifiek gaat het om het resterende deel van het functiemixbudget voor 2014 en om het functiemixbudget voor de eerste zeven maanden van 2015. Ten opzichte van de vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2013-2014 worden hiermee de voorlopige bedragen voor het schooljaar voor de gemiddelde personele last van het onderwijzend personeel met 0,278 procent verhoogd.

De volgende prijzen in de regeling blijven ongewijzigd:
– de gemiddelde personele last van het onderwijsondersteunend personeel en van de schoolleiding;
– de opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2014 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten;
– de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten
Bovenstaande percentages werken uiteraard ook door in de prijzen voor de overgangsbekostiging in het kader van Passend onderwijs en in de bekostiging voor de samenwerkingsverbanden. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. De staatssecretaris adviseert om hiermede  rekening te houden in de bedrijfsvoering.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws