Basisschoolleerlingen wereldwijd getoetst op lezen, rekenen en natuuronderwijs

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) en TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zijn twee langlopende, internationale trendstudies naar ontwikkelingen van het onderwijs niveau in leesvaardigheid, rekenen en natuuronderwijs. In het najaar van 2010 zullen een groot aantal basisscholen in Nederland worden benaderd met de vraag mee te doen aan óf TIMSS óf PIRLS in het voorjaar van 2011.

In het voorjaar van 2011 worden basisschoolleerlingen uit ruim vijftig landen opnieuw getoetst. In elk land zullen zo´n 4.500 leerlingen de internationale leestoets en een even groot aantal de internationale reken- en natuuronderwijstoets maken. Op de scholen die geselecteerd zijn voor PIRLS, wordt de leestoets in 2011 afgenomen door een toetsleider. Scholen die aan TIMSS meedoen, kunnen de toets eenvoudig zelf afnemen. De resultaten worden aan de scholen teruggekoppeld. Ook de leerlingen krijgen een aardigheidje voor hun deelname. Naast het afnemen van de toets wordt in elk land ook informatie verzameld over de onderwijscontext aan de hand van een school-, leerkracht- en leerlingvragenlijst. Hiermee wordt inzicht verkregen in factoren die mogelijk van belang zijn voor het verbeteren van leerprestaties. Met deze kennis zou de ongelijkheid tussen en binnen landen in de onderwijskansen van leerlingen teruggedrongen kunnen worden.

Belang
Ook voor Nederland zijn deze onderzoeken belangrijk. Het niveau van het Nederlandse onderwijs kan vergeleken worden met die in bijvoorbeeld Vlaanderen, Duitsland, Engeland of Finland. Daarnaast zijn PIRLS en TIMSS trendstudies, zodat voor Nederland kan worden nagegaan hoe het onderwijsniveau zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Uit TIMSS- 2007 bleek bijvoorbeeld dat Nederlandse groep 6 leerlingen voor rekenen-wiskunde weliswaar tot de internationale top tien behoren, maar dat hun prestaties sinds 1995 wel langzaam achteruit gaan. Ook PIRLS-2006 heeft laten zien dat het Nederlandse leesniveau in groep 6 in 2006 lager was dan in 2001. Of deze dalende trend zich voortzet, zal uit PIRLS en TIMSS 2011 moeten blijken.

Belangrijk voor het succes en de representativiteit van PIRLS en TIMSS, is voldoende deelname van scholen, leerkrachten en leerlingen. De organisatie hoopt daarom dat alle scholen, leerkrachten en leerlingen die in de steekproef zitten, bereid zijn mee te doen aan PIRLS of TIMSS. Beide projecten worden voor Nederland uitgevoerd in opdracht van het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het Expertisecentrum Nederlands is verantwoordelijk voor de Nederlandse uitvoering van PIRLS. Onderwijskunde van de Universiteit Twente voert het Nederlandse aandeel in TIMSS uit.

Meer informatie: http://timss.bc.edu/  (internationale website)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.