Wetsvoorstel HRM stopt tekorten niet

AVS maakt zich grote zorgen over het wetsvoorstel Strategische Human Resources Management (SHRM). Hierin komen maatregelen aan bod, die de personeelstekorten niet gaan oplossen en het ook niet aantrekkelijker maken om in het onderwijs te gaan werken. Het wetsvoorstel lijkt op zichzelf te staan en samenhang tussen beleidsmaatregelen ontbreekt.

De genoemde maatregelen in het wetsvoorstel zouden de tekorten aan leerkrachten en schoolleiders moeten terugdringen, de uitstroom van startende leraren moeten beteugelen en de ontevredenheid over loopbaanmogelijkheden in het onderwijs moeten wegnemen. AVS vindt dat er te weinig gebeurt omwerken in het onderwijs aantrekkelijker maken. Dat moet echt beter. Zo moet het wetsvoorstel meer rekening houden met de wensen en behoeftes van medewerkers op scholen en meer inspelen op de diversiteit binnen schoolorganisaties. Denk aan de vele eenpitters die Nederland kent. AVS ziet liever dat scholen en besturen de huidige (financiële) ruimte kunnen benutten om andere keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan is het anders organiseren van onderwijs of het goed inrichten van duurzame inzetbaarheid, zodat medewerkers worden begeleid, ondersteund en uitgedaagd bij de ontwikkeling van hun eigen kwaliteiten, talenten en inzetbaarheid.

Rol schoolleider

AVS ziet strategisch personeelsbeleid als een speerpunt om de aantrekkelijkheid van het vak, de ervaren werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In het wetsvoorstel wordt onvoldoende onderbouwd dat de gestelde maatregelen hieraan bijdragen. Daarbij vreest AVS dat door nieuwe wetegeving de administratieve lasten voor de schoolleider toenemen. Dat zal leiden tot meer frustratie en maakt het vak van directeur niet aantrekkelijker. Bovendien zijn schoolorganisaties uitstekend in staat zijn om zelf vorm en inhoud te geven aan het strategisch personeelsbeleid. Medezeggenschap speelt daarin een belangrijke rol. AVS pleit voor een duidelijkere positie van schoolleiders in de GMR.

Professionele ontwikkeling schoolleiders

AVS vindt het van essentieel belang om in het strategisch personeelsbeleid ruimte te maken voor professionele ontwikkeling van schoolleiders gericht op het inwerken en het leren leidinggeven aan onderwijsprofessionals. Door ook de professionalisering van schoolleiders in te bedden in SHRM worden kansen optimaal benut en zijn zij voldoende geëquipeerd om het personeelsbeleid goed uit te voeren. Ook vindt AVS het belangrijk dat er een programma voor startende schoolleiders wordt ingericht.

De uitgebreide toelichting vind je bij de downloads.

Links