AVS vraagt leden naar actiebereidheid

Vakorganisaties, het ministerie van OCW en vertegenwoordigers van de besturenorganisaties hebben inmiddels een aantal keer om de tafel gezeten voor overleg over de uitwerking van het actieplan LeerKracht. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is vooralsnog niet optimistisch gestemd over de gesprekken, aangezien het er steeds meer op begint te lijken dat deze gesprekken niet zullen leiden tot afspraken waarmee de positie van schoolleiders, directeuren en managers in het primair onderwijs echt zal verbeteren. Omdat de AVS van haar leden wil weten wat zij willen doen als er geen bevredigend onderhandelaarsresultaat wordt bereikt, stuurt de AVS een korte enquête naar haar leden met de hieronder staande brief:

Beste collega´s,

Het begint er steeds meer op te lijken dat het overleg over het actieplan LeerKracht niet gaat leiden tot afspraken waarmee de positie van het onderwijsmanagement aanmerkelijk wordt verbeterd.

Zoals bekend heeft de AVS drie speerpunten geformuleerd:

1. concrete salarisverbetering voor schoolleiders van gemiddeld 8%,
2. ondersteuning door conciërges of administratieve krachten en vermindering van de lastendruk en
3. daarnaast maken wij bezwaar tegen de plannen voor versobering van de BAPO-regeling.

Het plan is nog steeds dat schoolleiders een salarisverhoging krijgen van EUR 275 per maand. Onze inzet om dat niet in de vorm van een toelage te doen, maar het bedrag te verwerken in de salarisschalen heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Er kunnen weliswaar afspraken worden gemaakt over ondersteunende functies, maar dan nog steeds zonder het perspectief een conciërge of andere ondersteuning voor elke school. Over onderwerpen als vermindering lastendruk en de BAPO-regeling is nog geen overleg gevoerd. 
 

Wij zijn niet de enigen die pessimistisch of ongeduldig zijn. In het voortgezet onderwijs dreigen zelfs wilde acties, dat wil zeggen acties die niet door de vakbonden zijn georganiseerd.

Stel dat we geen bevredigend onderhandelingsresultaat bereiken op de voor de leden van de AVS cruciale dossiers, gaan we dan actie voeren?

En hoe doen we dat en wanneer?
De kans is groot dat als we actie gaan voeren we niet op korte termijn al onze zin zullen krijgen.
Daarom moet naar ons idee de vorm van de te kiezen actie voldoen aan de volgende twee criteria:

de gekozen actie moet lang kunnen worden volgehouden;
vooral de overheid moet last hebben van onze actie.
We leggen wij aan u een kort aantal vragen voor, met het verzoek hierop uiterlijk 31 maart a.s. te reageren.
De link naar de vragenlijst is:

http://tinyurl.com/2axuv6  

Aan de hand van de antwoorden op de vragen bepalen we onze strategie.

Wij rekenen op een grote respons..!

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van de AVS
Ton Duif, voorzitter

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.