Het is de basisscholen goed duidelijk dat zij bepalend zijn bij het uitbrengen van het schooladvies. Een verwijzingsprotocol is hierbij belangrijk. De commissie Onderwijs van de AVS heeft de eerste ervaringen met schoolverwijzing met elkaar besproken.

Nieuwe wetgeving schrijft voor dat de toelating tot een bepaald voortgezet-onderwijsniveau alleen nog gebaseerd wordt op het advies van de basisschool, niet meer op de uitslag van de eindtoets, die dan ook naar april verschuift. Onderzoek toont aan dat het basisschooladvies een betrouwbare en krachtige voorspeller is voor de verdere schoolloopbaan van kinderen. De basisschool is nu bepalend en moet daarom zeer betrouwbaar zijn in haar advies. De commissie Onderwijs concludeerde dat het hebben van een verwijzingsprotocol essentieel is. Er moet op school duidelijkheid zijn over de manier waarop de verwijzing tot stand komt, zodat dit helder kan worden gecommuniceerd naar leerling, ouders en voortgezet onderwijs. De schooldirecteur is eindverantwoordelijk voor het advies. In een aantal gevallen zegt de directeur daarom ook zeer nauw betrokken te zijn bij de totstandkoming van het advies, in andere gevallen is er vertrouwen in de professionals die aangewezen zijn om het advies uit te brengen.

Autonomie ingeperkt
In de praktijk merken de meeste schooldirecteuren dat hun autonomie om een eigen keuze voor een eindtoets te maken zwaar wordt ingeperkt door hun bestuur. De reden ligt niet in de kwaliteit van de toetsen of in het belang van de leerling. Veelal gaat het over de bestuurlijke wens om te kunnen benchmarken met de andere scholen onder het eigen bestuur. Aangezien de schooldirecteur de eindverantwoordelijkheid heeft en een aantal directeuren best voor een andere (goedgekeurde) eindtoets zou willen kiezen, vindt de AVS dit een onwenselijke situatie.

Druk uitoefenen
Op een aantal plekken wordt, soms in afstemming met het voortgezet onderwijs, een aanvullende toets afgenomen op een eerder moment dan de eindtoets. Dit is toelaatbaar, mits de aanvullende toets ten dienste staat van het schooladvies. In de praktijk blijkt echter dat een aantal vo-scholen de resultaten van deze toets willen ontvangen, evenals toetsresultaten uit eerdere leerjaren. Dit staat haaks op het vertrouwen dat gevraagd wordt in het advies van de basisschool. Scholen voor voortgezet onderwijs zoeken de grenzen op en AVS-voorzitter Petra van Haren zegt hierover in RTL-nieuws op 13 februari: “Druk uitoefenen om het advies vooraf bij te stellen en vragen om extra informatie die het advies in twijfel stelt, vinden wij niet juist.”

Bespreekgevallen
In de AVS-commissie is ook benoemd dat er altijd bespreekgevallen kunnen zijn waarbij po en vo samen kijken welke plaatsing in het belang van de leerling is, omdat er speciale aandachtspunten kunnen zijn. Ook wordt aangegeven dat er in toenemende mate gecombineerde brugklassen zijn (vmbo-havo of havo-vwo) en dat op die manier het vo na het eerste jaar nog steeds een eigen doorstroom bepaalt.

Dialoog po-vo
Het po vindt het belangrijk om te volgen hoe de leerlingen het doen in het vo en of dit aansluit bij het gegeven schooladvies. Dit vooral in de eerste twee jaren van het vo. Er wordt breed aangegeven dat het intensiveren van de dialoog tussen po en vo noodzakelijk is om de afstemming over de overgang, Passend onderwijs en doorlopende leerlijnen beter vorm te geven. Ook onze vo-leden hebben aangegeven deze dialoog belangrijk te vinden. Deze dient regionaal plaats te vinden, maar ook deel uit te maken van een landelijk thema over de ontwikkeling van het funderend onderwijs.

“Vo-scholen mogen zich bij de plaatsing van leerlingen niet laten leiden door andere toetsen of selectie-instrumenten dan het schooladvies van de basisschool”, schrijft staatssecretaris Dekker onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Hij treedt op als scholen niet volgens de nieuwe regelgeving handelen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als een vo-school het advies van de basisschool naast zich neerlegt, aanvullende eisen stelt aan de toelating tot een bepaalde schoolsoort of de toelating alsnog afhankelijk stelt van de score op de eindtoetsing.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen