Focus nu op de opvang van kinderen en jongeren in onveilige situaties. Ondersteun schoolbesturen en scholen met een centraal informatie- en ondersteuningspunt. En laat scholen zich voorbereiden op de herstart en op het inlopen van achterstanden binnen de reguliere schooltijd zodra leerlingen weer naar school kunnen. Dit adviseert de Onderwijsraad aan minister Slob van Onderwijs om de gevolgen van de Coronacrisis voor het primair en het voortgezet onderwijs te ondervangen. De AVS is van mening dat veel aandachts- en kritiekpunten uit dit advies al door het veld zijn opgepakt.
 
AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het advies van de Onderwijsraad komt een beetje als mosterd na de maaltijd. De meeste van de genoemde maatregelen zijn al in gang gezet in de sector en een aantal aandachtspunten of kritiekpunten zijn door de AVS en anderen uit de sector al lang onder de aandacht gebracht en worden opgepakt waar nodig. Toch is het goed om de adviezen naast de maatregelen te leggen. Je zou het bijna zien in analogie met de eindtoets als een soort ‘second opinion’. Hier blijft het advies leidend en kan er sprake zijn van heroverweging. Zo kijk ik ook naar deze brief. De ingezette koers blijft leidend, maar op een aantal punten kun je de ‘second opinion’ gebruiken voor heroverweging, uitbouw of aanscherping van maatregelen.”
 
Voorzitter Edith Hooge: “Het onderwijs maakt ongekende tijden door, waarbij ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn geweest. Bij het ondervangen van de gevolgen van deze maatregelen, zoals het inlopen van achterstanden, is het van belang steeds in het oog te houden wat nu acuut is en wat later kan. Bedenk daarbij wat realistisch is voor het onderwijsveld, ouders en leerlingen.”

Opvang van kinderen in onveilige situaties
Wat acuut nodig is, is de opvang van kinderen en jongeren in een onveilige thuissituatie. Uit een peiling van de AVS van vorige week bleek dat bij 83 procent van de scholen er inmiddels een goede samenwerking is met lokale autoriteiten zoals gemeenten is om de opvang te regelen. Bijna 80 procent van de scholen gaf aan inmiddels iedere leerling in beeld te hebben. Kwetsbare kinderen worden zoveel mogelijk opgevangen. De Onderwijsraad steunt de aanpak van de minister en geeft aan dat de afspraken nog niet voor iedereen in het onderwijsveld helder zijn. Van Haren: “Ook dit herkennen wij vanuit de diverse feedback gegeven door onze leden.” De raad beveelt de minister daarom aan om snel duidelijkheid te verschaffen over de ruimte die scholen hebben om deze kinderen of jongeren toch op te vangen.
 
Centraal informatie- en ondersteuningspunt
Alle onderwijsprofessionals zijn er enorm bij gebaat als kennis en ervaring van onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk snel beschikbaar zijn via een toegankelijk en betrouwbaar platform, aldus de Onderwijsraad. Inmiddels wordt vanuit diverse instanties al informatie en ondersteuning aangeboden. De raad adviseert de minister deze en andere initiatieven onder te brengen bij een centraal informatiepunt.
 
De raad adviseert om aan dit informatiepunt een helpdesk te verbinden. Het loket van www.lesopafstand.nl kan daarvoor worden uitgebouwd. Die helpdesk fungeert als vraagbaak voor schoolbesturen, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals en als meldpunt waar kan worden aangegeven dat bepaalde scholen, schoolbesturen of gemeenten hulp nodig hebben. De AVS helpt mee met het beantwoorden van binnenkomende vragen, met name daar waar het de vragen vanuit schoolleiders betreft.
 
Voorbereiden op herstart scholen
Als de scholen weer opengaan, moeten scholen vaststellen hoe leerlingen ervoor staan en hoe zij de crisistijd ervaren hebben. In onze peiling van vorige week heeft 70 procent van onze leden aangegeven dit ook belangrijk te vinden. 92 procent gaf aan dit ook voor personeel van belang te vinden. De Onderwijsraad pleit ervoor professionals in de praktijk de kans en ruimte te geven om te organiseren wat nodig is. Hoe om te gaan met 'learning loss' en de psychische impact van de crisis? En wat te doen met leerlingen die nu op een ongebruikelijke manier gaan instromen in andere leerjaren en vervolgonderwijs? De minister kan hen daarbij praktisch en financieel ondersteunen en hen kaders meegeven. Dat kan bijvoorbeeld via het centrale informatie- en ondersteuningspunt door handvatten aan te bieden voor het herstarten van scholen en het opzetten van lesprogramma's voor het inhalen van lesstof. En door nieuw overheidsbeleid tijdig te delen, zodat scholen en besturen de tijd hebben zich daarop voor te bereiden. De raad beveelt de minister ook aan te monitoren wat scholen doen en hoe effectief dat is.
 
Ook overweegt de Onderwijsraad om anders om te gaan met de zomervakantie. Mogelijke opties zijn de vakantie inkorten of (deels) naar voren halen. Een andere optie is om de verplichte vakantieperiode te versoepelen zodat onderwijsactiviteiten voor bepaalde groepen leerlingen in de zomer mogelijk worden (denk aan zomerscholen). Elke variant vraagt aanpassing van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019-2022. En aan elk kleven mitsen en maren. Daarom geeft de raad aan dat het zaak is goed te kijken naar voor- en nadelen vanuit het perspectief van leerlingen en ouders én vanuit het perspectief van mensen die in het onderwijs werken.
 
De AVS is, samen met andere partijen, in overleg met het ministerie van OCW over scenario’s en protocollen voor als de scholen weer gaan starten. Hierover is een brief naar de leden uitgegaan (zie download hieronder).  
 
Vervolgadvies in juni
In juni komt de Onderwijsraad met een advies over de gevolgen van de Coronacrisis voor het onderwijs op de langere termijn, met name in het nieuwe schooljaar. In dat advies komen ook andere onderwijssectoren aan bod.
 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws