AVS tevreden over nieuwe CAO

Woensdag 3 oktober sloten de minister van onderwijs en de werknemersorganisaties, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de cao-onderhandelingen af met een onderhandelaarsakkoord, wat de AVS met vertrouwen aan haar leden voorlegt: de salarisstijging de komende jaren is groter dan die in de marktsector zijn afgesproken. Carine Hulscher-Slot, onderhandelaar namens de AVS: “Naast de salarisverhoging van 6,7 procent in de komende 25 maanden hebben we in de cao-tekst letterlijk laten opnemen dat in de uitwerking van de beleidsreactie op het rapport `Leerkracht´ van Rinnooy Kan de salarispositie van schoolleiders én de uitbreiding van onderwijs ondersteunend personeel wordt meegenomen.” Omdat de partijen tot overeenstemming zijn gekomen, hebben ze gezamenlijk het hier onderstaande persbericht uitgebracht:

Gezamenlijk persbericht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel.

Den Haag, 3 oktober 2007

CAO voor personeel in primair onderwijs

Minister Plasterk en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het primair onderwijs. De CAO heeft een looptijd van 25 maanden, namelijk van 1 juli 2007 tot 1 augustus 2009. De circa 175.000 personen werkzaam in het primair onderwijs krijgen met ingang van 1 augustus 2007 een loonsverhoging van 2,30 procent. De eindejaarsuitkering wordt in 2007 structureel verhoogd met 1,20 procent naar 5,30 procent. Het personeel krijgt vervolgens vanaf 1 augustus 2008 een loonsverhoging van 2,20 procent. In 2008 wordt de structurele eindejaarsuitkering verhoogd met 1,00 procent naar 6,30 procent.
Met ingang van 2007 ontvangt het personeel jaarlijks een nominale uitkering van 110 euro ter gelegenheid van de Dag van de Leraar.
De totale verhoging komt op 6,90 procent bij een looptijd van 25 maanden.


Met deze CAO wordt een positieve bijdrage geleverd aan de versterking van de concurrentiepositie van het primair onderwijs. De overeengekomen loonontwikkeling is vergelijkbaar met de afspraken die in andere overheidssectoren, zoals de sector Rijk, zijn gemaakt. Door de structurele verhoging van de eindejaarsuitkering in 2007 en 2008, worden twee belangrijke vervolgstappen gezet in de opbouw naar een 13e maand. Hiermee wordt het mogelijk om binnen deze kabinetsperiode een volledige 13e maand overeen te komen.

De minister en de centrales vinden dat de CAO een goede basis legt voor een verdere verbetering van de positie van het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. De volgende stap zal gezet moeten worden bij de uitwerking van het actieplan dat het kabinet over enkele weken zal uitbrengen naar aanleiding van het advies ´Leerkracht´ van de Commissie Leraren, onder leiding van de heer Rinnooy Kan. In de CAO is een procedureafspraak gemaakt over de betrokkenheid van de centrales bij de uitwerking van dit actieplan, waarbij ook andere kwesties uit de inzet van de centrales aan de orde worden gesteld. Afgesproken is dat de centrales partij zullen zijn bij het convenant dat de minister na het uitbrengen van het actieplan wil sluiten met de vertegenwoordiging van de schoolbesturen over de uitwerking en implementatie van maatregelen in dit actieplan.

Met deze cao is een bedrag van ongeveer 470 miljoen euro gemoeid.


Onderhandelaarsakkoord CAO
Informatie over het akkoord en raadpleging van de leden
Op 3 oktober sloten minister Plasterk en de onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, een akkoord over de salarissen in het primair onderwijs. Deze afspraken worden neergelegd in een nieuwe cao. Afspraken over andere voor de AVS en de andere vakorganisaties belangrijke zaken als werkdrukvermindering en de carrièrelijnen komen in november aan bod. Dan presenteert de minister zijn actieplan naar aanleiding van de adviezen van de Commissie Rinnooy Kan.

In de komende periode raadpleegt de AVS de leden over de salarisafspraken. Deze raadpleging gaat via AVS scholenportaal en in een bijeenkomst op 17 oktober a.s..
Stemmen via internet kan tot vrijdag 28 oktober a.s., 12.00u.

Download
 Gezamenlijk persbericht
 Hoofdlijnen onderhandelaarsakkoord en ledenraadpleging
 Onderhanderlaarsakkoord
 Persbericht sector CAO-wvpo

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.