Alle basisschoolkinderen moeten gymles krijgen van een professionele sportleraar, is het wetsvoorstel van de VVD, dat op brede steun kan rekenen. “Of dit vakdocenten moeten zijn of eigen bevoegde leerkrachten is aan de school zelf”, vindt AVS-voorzitter Petra van Haren. “De financiële ruimte voor het aanstellen van vakdocenten is zeer beperkt.”

Het streven is dat over zes jaar 80 procent van de leerlingen les krijgt van een bevoegd sportleraar. Het plan is 'budgetneutraal', stelt VVD'er Rudmer Heerema, de indiener van het wetsvoorstel in het Algemeen Dagblad van 1 februari. “Een vakdocent is niet duurder dan een groepsleerkracht. Als een leraar vertrekt, kan de school in plaats van een nieuwe groepsleerkracht een gediplomeerde gymdocent aanstellen die aan alle klassen lesgeeft.” Alleen wie een hbo-sportopleiding van vier jaar heeft voltooid aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) mag straks nog gymles geven op een basisschool, als het aan de VVD ligt. In het voortgezet onderwijs is dat nu al het geval.

De AVS erkent dat het belangrijk is hbo-bevoegde leerkrachten deze lessen te laten verzorgen. Voorzitter Petra van Haren: “Maar of dit vakdocenten moeten zijn of eigen bevoegde leerkrachten is aan de school om in te vullen.”
Binnen de huidige wet- en regelgeving en vanuit het lumpsumbudget van scholen is er ruimte om te kiezen voor het (gedeeltelijk) aanstellen van een vakdocent. Deze ruimte is echter zeer beperkt. De school moet daardoor nadrukkelijk keuzes maken in het type vakdocent dat wordt benoemd. Van Haren: “Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een vakdocent muziek, kunstzinnige vorming, techniek of Engels.” De AVS is van mening dat als de politiek lessen bewegingsonderwijs door een vakdocent verplicht wil stellen, dat dit dan ook geflankeerd moet worden door extra middelen. “Als er budgetneutraal invulling moet worden gegeven aan de huidige kerndoelen, is niet de politiek aan zet om zowel het ‘wat’ als het ‘hoe’ te bepalen”, aldus Van Haren. “Schoolleider en schoolbestuur zijn dan samen aan zet om een passend onderwijszorgaanbod te realiseren vanuit hun eigen ambities en doelstellingen.” De PO-Raad vreest voor grotere klassen als scholen worden verplicht een vakdocent gym aan te stellen. Het geld voor de vakdocent kan dan immers niet worden besteed aan een reguliere leerkracht die voor de klas staat.

Bevoegd
De afgelopen jaren is het een grote zorg geweest om voldoende bevoegde leerkrachten basisonderwijs op te kunnen leiden of te behouden voor het geven van lessen in lichamelijke opvoeding. Op een aantal plekken ontstonden (dreigende) knelpunten door uitstroom van bevoegde leerkrachten en onvoldoende instroom van bevoegde jonge leerkrachten. Pabo-studenten die vanaf 2001 begonnen zijn met de opleiding tot leerkracht hebben namelijk niet meer automatisch de bevoegdheid voor het geven van lessen lichamelijk opvoeding. Soms hebben zittende leerkrachten zich vrijwillig bijgeschoold en vanaf 1 juli 2015 is er de lerarenbeurs bewegingsonderwijs. Hiervan wordt breed gebruik gemaakt (950 beurzen zijn reeds toegekend, 300 aanvragen staan nog in de wachtrij, 150 beurzen nog te vergeven). Per 1 januari 2016 is het mogelijk deze beurs opnieuw aan te vragen. Op de meeste basisscholen wordt sport dan ook verzorgd door bevoegde basisschoolleerkrachten. Op een aantal plaatsen zijn vakdocenten in dienst genomen, soms ook aanvullend gefinancierd vanuit gemeentelijke middelen.

Staatssecretaris Sander Dekker stuurde vrijdag 29 januari een voortgangsbrief over de aanpak van bewegingsonderwijs naar de Tweede Kamer. Daarin staat onder andere dat de aanpak zich richt “op het ondersteunen van scholen en gemeenten bij het realiseren van de doelstelling dat in schooljaar 2017-2018 elke basisschoolleerling minstens twee, maar liefst drie lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt van een bevoegde (vak)leerkracht”.

Downloads

Gerelateerd nieuws