Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve besluitvorming volgt medio juni. Eerder riep de AVS de Eerste Kamer in een brief op tot zorgvuldige invulling van het ontslagrecht, dat ongewenste gevolgen kan hebben voor het onderwijs.

In de onderwijssector is veel onrust ontstaan over de verandering van het ontslagrecht. Zo wordt de ketenregeling aangepast. De huidige situatie is zo dat het tijdelijke contract wordt omgezet naar een vaste aanstelling na drie opvolgende contracten of na drie jaren en geen opvolgende contracten, met een tussenpoos van meer dan drie maanden. Daarnaast heeft de werkgever onbeperkt de mogelijkheid om van de cao af te wijken. Bij goedkeuring van het wetsvoorstel zal de maximumtermijn worden teruggebracht van drie naar twee jaar. Daarnaast wordt de tussenpozenregeling verlengd van drie naar zes maanden en worden de afwijkingsmogelijkheden beperkt.

In de brief van de bonden AOb, CNVO en FvOv wordt terecht gesteld dat werkgevers in het onderwijs een groot aantal mogelijkheden hebben om de vervanging van leraren zo goed mogelijk op te lossen. Zo kunnen schoolbesturen zieke leraren vervangen via een interne flexpool (vervanging door collega’s van de eigen school of het eigen schoolbestuur) of externe flexpool. Verder hebben veel schoolbesturen ‘plusleraren’ in dienst en kunnen er ook uitzendkrachten ingezet worden of tijdelijke contracten afgesloten. Waar de bonden echter aan voorbij gaan en de PO-Raad in zijn brandbrief terecht op wijst, is dat wanneer de genoemde opties niet toegepast kunnen worden, de werkgevers wel degelijk in de problemen raken. Als de nieuwe wet van kracht wordt, worden schoolbesturen in het bijzonder onderwijs verplicht om flexwerkers een vaste aanstelling te geven. Zo is in de nieuwe wet vastgelegd dat ieder vierde contract een vast contract moet worden. Nu mag een werknemer in het primair onderwijs in een tijdsbestek van 36 maanden een onbeperkt aantal contracten krijgen zonder dat dit altijd tot een benoemingsverplichting leidt. Dit is een uitzondering op de huidige flexwet. In de praktijk betekent het dat invalkrachten die vier keer een zieke leraar hebben vervangen, ook al was het maar voor één dag, een vast contract dienen te krijgen. Een onhoudbare situatie voor schoolleiders die in de rol van gemandateerd werkgever persoonlijk de verantwoordelijkheid hebben om geen personele verplichtingen aan te gaan die tot (financiële) problemen kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld de inzet van steeds een andere invaller voor de klas, of helemaal geen invallers meer kunnen inzetten. Indien de Eerste Kamer de wet goedkeurt, treedt de regeling per 1 juli 2014 in werking.

De reacties en de brieven aan de Eerste Kamer van de bonden, de PO-Raad en de AVS zijn hieronder te lezen.

 

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Forse stijging pensioenpremies verwacht

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend