AVS participeert rondom opleiden van leraren

Op dit moment vindt de beproevingsfase plaats van de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. In analogie van dit proces worden ook het curriculum van de PABO’s bijgesteld en wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van de Nationale Aanpak Professionalisering Leraren, kortweg NAPL. Beleidsadviseur Lambert van der Ven heeft Onderwijskwaliteit en Leiderschap in zijn portefeuille. Hij zit voortdurend aan tafel bij het ministerie en de andere sector- en beroepsorganisaties om het perspectief van de schoolleider in te brengen.


Een belangrijk punt in de opleidingen is de overladenheid van het curriculum. Er komen veel vragen uit de politiek en de maatschappij op scholen en de opleidingen af om met kinderen aan verschillende thema’s te werken. De schoolleider is vaak het hitteschild, die een schifting maakt van wat wel of niet past bij het aanbod in de school. Vandaar dat AVS de actualisatie van de kerndoelen van nabij volgt. In de komende Kader spreken we met Mirjam Brand van SLO over de belangrijke rol van de schoolleider in dit proces.

In het werkplan naar Samen voor het beste onderwijs, dat in 2022 is gesloten, is een opdracht opgenomen om een Opleidingsberaad Leraren in te stellen. In het Opleidingsberaad worden alle partijen betrokken rondom het opleiden van leraren, om te bekijken hoe de processen verlopen rondom het actualiseren van het curriculum van de pabo-opleiding. AVS is hier ook direct bij betrokken om de positie van het werkveld te versterken en bij te dragen aan een continu proces van curriculumherziening van de pabo, dat aansluit bij het actualiseren en vernieuwen van de kerndoelen voor het funderend onderwijs.

Tot slot is er in 2023 een aanvraag goedgekeurd met alle sector- en beroepsorganisatie en de opleidingen om het professionaliseren van leraren in het post-initiële proces te versterken. De Nationale Aanpak Professionalisering Leraren is een programma voor tien jaar. Ook hier is AVS sinds kort actief betrokken om de professionaliseringsprogramma’s te versterken en ervoor te zorgen dat vraag en aanbod nog beter bij elkaar aansluiten. In de komende tien jaar is hier een uitvoerig programma voor ontwikkeld, met ontwikkelpaden, een opleidingsregister en waarbij samen met de opleidingen en het werkveld professionaliseringsaanbod wordt ontwikkeld.

Wil je meer weten over deze ontwikkelingen? Volg de links bij de dit bericht. Je mag ook altijd een bericht sturen naar onze beleidsadviseurs, zodat zij jouw inbreng mee kunnen nemen aan de diverse gesprekstafels!

Link