De AVS Ledenraad heeft op 3 en 4 oktober haar jaarlijkse tweedaagse gehad. Doel van de tweedaagse is om ruim de tijd te kunnen nemen om belangrijke onderwerpen goed met elkaar door te spreken, te analyseren en om lijnen naar de toekomst te kunnen trekken.
 
De eerste dag heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van ‘terugblikken en vooruitkijken’. Het afgelopen jaar is voor de AVS een moeilijk jaar geweest. Dat is ook gebleken uit de jaarcijfers, die door het bestuur werden gepresenteerd. Het bestuur heeft besloten om  een samenwerking aan te gaan met Leeuwendaal , waarbij Leeuwendaal onze consultancyactiviteiten voortzet; hierbij is tevens de werkgelegenheid van medewerkers gewaarborgd. De AVS blijft zich met volle kracht richten op de vakbonds- en beroepsactiviteiten voor haar leden, waaronder ook het professionaliseringsaanbod (cursussen en opleidingen).
 
Kritische vriend
De Ledenraad heeft in een kritische discussie met het bestuur navraag gedaan naar achtergronden en doelen van deze stap. Tegelijkertijd was er begrip voor de gevolgde werkwijze, omdat die onder tijdsdruk en – gezien de vertrouwelijkheid van de besprekingen met Leeuwendaal – in stilte tot stand moest komen. De Ledenraad heeft het bestuur gevraagd om hen eerder bij een dergelijk proces te betrekken, zodat daarmee binnen de AVS een groot draagvlak ontstaat. Ook constateert de raad dat zij ook zelf een kritischer vriend moet zijn. De raad heeft het vertrouwen uitgesproken in het bestuur en spreekt de hoop uit dat de nieuwe samenwerking zal leiden tot positieve resultaten in de nabije toekomst.
 
Presentaties
Op de tweede dag zijn twee presentaties geweest. Marja Creemers, directeur van het Schoolleidersregister PO (SRPO) en Hugo Hopstaken (onderwijsinspectie) kwamen de ontwikkelingen van hun organisaties toelichten.
Het SRPO, de voorzetting van de NSA, maakt werk van de professionalisering van schoolleiders. De Ledenraad gaf als belangrijkste advies mee om ervoor te zorgen dat de registratie voldoende inhoud krijgt.
Hugo Hopstaken, programmaleider Toezicht 2020 bij de onderwijsinspectie, belichtte het concept-toezichtkader dat de inspectie aan het maken is. In een interactieve presentatie kwam een aantal onderwerpen langs: gedifferentieerd toezicht (meer mogelijkheden om een oordeel uit te spreken), excellente scholen (dat zal buiten het kader blijven), groei onder de grote groep scholen met basiskwaliteit (daar stagneert het). De raad is positief over deze werkwijze van de inspectie, waarbij in een vroeg stadium het veld wordt meegenomen in de gedachtegang over de wijzigingen.
 
Bestuursvacatures
Naast de inhoudelijke thema’s boog de Ledenraad zich over een tweetal bestuursvacatures binnen de AVS, te weten van de voorzitter en van een van de leden. Voor de invulling van de vacature voorzitter is een aparte werkgroep gevormd, waarin ook de raad is vertegenwoordigd. Voor de vacature bestuurslid wordt de statutaire procedure gevolgd, dat inhoudt dat zowel het bestuur als een tiental ledenraadsleden een kandidaat mogen voordragen. Het bestuur heeft inmiddels voor deze vacature een voordracht gedaan. In december zal de raad de keuze maken.
 
De raad adviseert het bestuur verder om nu geen actie te voeren tegen de RTL-publicatie van de Cito-eindscore. Niet alleen is het nu te laat, de scores zijn immers gepubliceerd, maar met een actie zouden scholen ook in de problemen kunnen komen.
 
Tot slot nam de Ledenraad afscheid van een aantal zeer gewaardeerde leden. Voor Ger de Vos en Pauline Hermsen was de zittingstermijn afgelopen. Zij konden niet herkozen worden. Henk Overeem, Sylvia Reinold en Stefan van Haaren zagen af van een tweede termijn.  Als nieuwe leden mochten wij Anita Kroonen, Paul van den Heuvel, Bas van den Bosch, Bert Klaas en Judith Sliedregt verwelkomen.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld