Van de AVS-leden is 85 procent voor de technische aanpassingen van de huidige CAO PO en voor de afspraken over professionalisering en verplichte registratie van schoolleiders, blijkt uit de onlangs gehouden ledenraadpleging.

De AVS-leden zijn tevreden dat er wordt gestreefd naar verbetering van de kwaliteit, dat scholing voor directeuren wordt gestimuleerd en dat er nu formeel eisen worden gesteld aan de ontwikkeling van schoolleiders. Ook zijn ze blij dat schoolleider als vak wordt erkend, waarbij voortdurende ontwikkeling onontbeerlijk is. De leden zien het individuele professionaliseringsbudget als een positieve stap vooruit naar de professionalisering van het hele onderwijs.

Kritiek
De stemming ging over secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel leden geven aan dat er ook aandacht moet zijn voor de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals loon en arbeidsduur. Het salaris staat al te lang op de nullijn en de BAPO moet intact blijven. Dat geven ook de tegenstemmers mee aan de AVS. Verder zijn zij veelal tegen de verplichte registratie van schoolleiders.
De primaire arbeidsvoorwaarden zijn geen onderdeel van de CAO PO. In het primair onderwijs is dat een zaak van overleg tussen de minister en de vakbonden, waaronder de AVS.
AVS-voorzitter Ton Duif: “Samen met de overige werknemersorganisaties van werkenden bij de overheid zetten wij ons continue in om de gehate nullijn van tafel te krijgen. Het kabinet, gesteund door de Tweede Kamer, stelt zich echter zeer halsstarrig op.”

Aanbevelingen cao 2014
De AVS-leden geven de nodige aanbevelingen mee voor de cao vanaf 2014. Het is tijd voor een cao die inspeelt op de veranderde situatie binnen het onderwijs door de komst van brede scholen, Sterrenscholen en integrale kindcentra. Zorg voor structurele middelen en maak mogelijk dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid waar kunnen maken, is het advies. En verder: neem ook de scholingsbehoefte en kosten voor het onderwijsondersteunend personeel mee.  Doe iets met de normjaartaak, stap af van lesgebonden uren, zet in op het behoud van jonge leerkrachten en een eigen cao voor directieleden en bestuurders.
De AVS neemt deze suggesties mee in de cao-onderhandelingen. Duif: “Wij zijn het met vele opmerkingen over de primaire arbeidsvoorwaarden eens, dat we steeds verder op achterstand dreigen te komen. Gelukkig krijgen we inmiddels ook steun van de werkgeversorganisaties in het onderwijs.”

Binnenkort start het gesprek met de achterban van de bonden en de PO-Raad over de nieuwe CAO PO vanaf 2014, in het kader van de vernieuwing hiervan. Ook dat is onderdeel van de afspraken van het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2013. De AVS houdt haar leden op de hoogte via de website, Kader Primair en Kadernieuws.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld