De AVS is in 2019 volop in het nieuws geweest. Van radio en televisie tot magazines, sites en landelijke dagbladen. Hieronder een overzicht.

Januari: ’Memes’, grote klassen en mobieltjesverbod
AVS-voorzitter Petra van Haren kwam op 30 november aan het woord in RTL Nieuws over het belachelijk maken van leraren via ‘meme-accounts’ op Instagram. Een middelbare school in Eindhoven deed hiervan aangifte en verwijderde/schorste de betrokken leerling(en). Van Haren: “Er wordt misschien niet méér gepest dan voorheen, maar het gebeurt wel steeds meer online. Sociale media maken het zichtbaarder.”
In het Algemeen Dagblad van 1 december ging de AVS-voorzitter in op dilemma’s van basisschooldirecteuren door het lerarentekort: sturen ze een klas naar huis of verdelen ze de leerlingen over andere groepen – die daardoor veel te groot worden – als er geen invaller te vinden is? “Schooldirecteuren moeten steeds vaker opvangkeuzes maken die weinig met onderwijs van doen hebben. Dat tast de kwaliteit aan”, aldus Van Haren. Schoolleiders willen ouders niet met problemen opzadelen als een leerkracht ziek is, maar kunnen ook niet altijd een invaller vinden.
Trouw raadpleegde Van Haren op 13 december over het wel of niet verbieden van mobieltjes in de klas. In Frankrijk geldt een algeheel verbod, maar Nederlandse scholen mogen het zelf bepalen. Het merendeel, van vooral de middelbare scholen wil geen verbod; bijna de helft van de basisscholen is voor een verbod, blijkt uit een steekproef van Verus. Van Haren. “Wij zien dat scholen ermee worstelen. Aan de ene kant is het bring your own device-onderwijs in opkomst, maar als leerlingen elkaar of docenten gaan filmen en hun telefoon voor privédingen gebruiken in de klas, is dat een probleem.” Toch vindt ze dat een mobieltje een prima instrument kan zijn om in de les te gebruiken. Bijvoorbeeld met de app Kahoot. “Een leuke spelvorm die veel wordt gebruikt.”
In het novembernummer van PO Management (nr. 11) beschrijft de AVS-voorzitter het proces rond de onderhandelingen over de CAO PO. In katern 6 van de Kennisbasis Lerarenopleiders (Vorming in de lerarenopleidingen, Velon 2018) staat een bijdrage van Van Haren (hoofdstuk 9) over de toekomst, die om leraren met een brede pedagogische visie vraagt.
 
Februari: Toestroom expat-leerlingen, predicaat excellente school en #wijschoolleiders niet (te) vervangen!
Nederlandse scholen krijgen de komende jaren te maken met een groeiend aantal kinderen van expats, die vaak geen Nederlands spreken. Deze kinderen gaan minder vaak naar – overbezette – internationale scholen, maar komen op reguliere scholen terecht. Die krijgen daarvoor vooralsnog geen extra middelen. AVS-voorzitter Petra van Haren zei daarover op 7 januari in het NOS Radio 1 Journaal en op BNR Nieuwsradio: “De school is verplicht die kinderen aan te nemen, maar waar scholen extra geld krijgen voor taallessen voor migrantenkinderen, geldt dat niet voor kinderen van expats, omdat die vaak maar een paar jaar blijven.” Het ministerie van OCW en de betrokken bedrijven moeten volgens Van Haren in gesprek om voldoende middelen te krijgen voor het onderwijs aan expat-kinderen.
Het Radio 1-programma Dit is de Dag ging op 21 januari in op de vraag wat de meerwaarde is van het predicaat excellente school. AVS-voorzitter van Haren discussieerde daarover met schoolleider Eva Naaijkens. Van Haren is kritisch over het toekennen van het predicaat op slechts één onderdeel (profiel, thema?) van de school en vraagt zich af of de onderwijsinspectie wel de juiste partij is om de scholen te selecteren die het label uitgereikt krijgen.
In januari besteedden veel media ook aandacht aan de actie van de AVS en CNV Schoolleiders die schoolleiders in het primair onderwijs opriep in de eerste week van februari geen vervanging te regelen. Dit om aandacht te vragen voor onder andere de oplopende personeelstekorten in het onderwijs – zowel onder leraren als schoolleiders – en meer erkenning en waardering voor de rol, positie, ondersteuning en beloning van schoolleiders. Het laatste in lijn met de recente salarisverhoging van leraren. Onder meer het Algemeen Dagblad, Trouw en Radio 1 vroegen AVS-voorzitter Van Haren om een toelichting op de actie en het niet meedoen aan de staking op 15 maart. Van Haren: “Het is frustrerend dat de rol van schoolleiders vaak onbenoemd blijft als het over de tekorten in het onderwijs gaat. Het is een enorme opgave geworden om vervangers te zoeken. Bovendien is 6 procent van de vacatures voor schoolleiders ook onvervulbaar, mede doordat het hun salaris weinig hoger is dan dat van ervaren leraren zonder leidinggevende taken. Het schoolleiderstekort is verhoudingsgewijs het dubbele van het tekort aan leerkrachten.” De AVS-voorzitter hoopt dat de inzet van de AVS in de huidige cao-onderhandelingen in combinatie met de eigen acties leidt tot een gebalanceerd functiehuis. “Vervanging niet regelen brengt de problematiek beter in beeld dan een staking en we zijn nog niet uitgepraat aan de cao-tafel. Als je bent uitgepraat, is staken het ultieme middel. Dat is nu nog niet aan de orde, maar we laten wel onze stem horen. Ook op 15 maart tijdens ons jaarlijkse schoolleiderscongres.”
 
Maart: Klimaatspijbelen en eindtoets
Diverse dagbladen zoals Trouw en Het Parool, maar ook BNR Nieuwsradio, besteedden begin februari aandacht aan de leerlingen die onder schooltijd actievoeren voor een beter klimaat. En vroegen de AVS naar haar standpunt. Voorzitter Petra van Haren: “Een mooie actie en een uitstekend initiatief. Het laat zien dat jongeren nu al zijn waartoe we ze opleiden: kritische burgers. Het is goed dat ze hun stem laten horen op deze democratische en geweldloze manier. Wij zijn niet voor spijbelen, laat dat duidelijk zijn, maar scholen kunnen bijvoorbeeld een les­opdracht aan de demonstratie koppelen. Dan is het geen spijbelen meer.” Van Haren pleitte verder voor een proactieve aanpak. “Grijp dit jongereninitiatief aan om het gesprek met hen aan te gaan, ook als je het er als school niet mee eens bent dat ze gaan demonstreren. Want hier gebeurt iets nieuws. Jongeren willen zeggenschap over de wereld waarin zij later leven.”
In de Stentor van 20 februari gaat de AVS-voorzitter in op het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws, waarin alle eindtoetsresultaten van Nederlandse basisscholen op een rijtje zijn gezet. De cijfers zeggen niet alles over een school: “Het is prima ze in een lijstje te zetten, maar over de waarde ervan moeten ouders wel goed nadenken. Het schooladvies moet leidend zijn. De schoolperiode is als een film, de toets is een foto. Het is fijn als die foto mooi is, maar het zegt zeker niet alles.’’

April: Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel
Het Algemeen Dagblad, NRC, De Telegraaf en diverse (onderwijs)websites besteedden medio maart aandacht aan de nieuwe actie van de AVS voor meer erkenning van en waardering voor het complexe werk van schoolleiders in het primair onderwijs, helemaal in deze tijden van personeelstekorten. Daarbij kunnen schoolleiders dit voorjaar met een actiestempel aangeven welke (oneigenlijke of wellicht overbodige, al dan niet administratieve) zaken zij niet kunnen gebruiken om hun functie goed te kunnen uitoefenen. Zo wordt de vaak veel te hoge werkdruk van de beroepsgroep zichtbaar. Bij aanvang van haar jaarlijkse congres op 15 maart hield de AVS een live-peiling onder de honderden aanwezige schoolleiders over wat zij juist wel nodig hebben in hun functie. 'Loon naar werken: een eerlijk en passend salaris' was de meest aangegeven eis.
In de landelijke dagbladen maakt AVS-voorzitter Petra van Haren duidelijk waarom de AVS haar eigen actielijn voortzet en bijvoorbeeld niet meedeed aan de door de AOb, FNV en FvOv uitgeroepen onderwijsstaking op 15 maart. In die manifestatie kwam niet specifiek de bredere inzet van de AVS en het perspectief van schoolleiders aan bod, met het oog op de personeelstekorten die juist ook in deze beroepsgroep spelen. Daarnaast zit de AVS nog volop aan de onderhandelingstafel over een nieuwe CAO PO. De positie en beloning van schoolleiders in het primair onderwijs komt daar nadrukkelijk aan de orde. “Staken is een ultiem middel dat je pas inzet als je geen andere ingang meer hebt.” Bovendien viel de staking precies samen met het AVS-congres, waarvan de datum al een jaar geleden geprikt was.

Mei: Vrijwillige ouderbijdrage, flexibele schooltijden, eindtoets, Staat van de Schoolleider, werkdrukgelden en lagere urennorm
Op 2 april raadpleegde Editie NL AVS-voorzitter Petra van Haren over de vrijwillige ouderbijdrage die helaas niet altijd vrijwillig is. Aanleiding was een leerling van een middelbare school die niet bij de eigen diploma-uitreiking mag zijn, omdat het gezin een eigen bijdrage daarvoor van twintig euro niet kan betalen.
Over het beëindigen van het experiment met flexibele onderwijstijden door OCW (afwijken van de schoolvakanties en vijfdaagse schoolweek) vanwege de risico’s voor de onderwijskwaliteit, zijn zowel veel deelnemende scholen als de AVS teleurgesteld. Tegen RTL Nieuws zei Van Haren hierover op 3 april: “Het experiment betreft een hele kleine groep scholen en is niet representatief. De basis voor het besluit om dit experiment niet voort te zetten, is heel smal.”
Naar aanleiding van de bevindingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat de eindtoets voor groep 8 weer een belangrijkere rol moet gaan spelen bij het schooladvies, haalden Het Parool en de Volkskrant eveneens begin april het standpunt van de AVS hierover aan. Die is er niet voor om de eindtoets (weer) een grotere rol te laten spelen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Van Haren: “De school heeft in acht jaar tijd voldoende inzicht in de mogelijkheden van de leerling om een gefundeerd schooladvies te geven. Door de toets weer zwaarder te positioneren, gaan we terug naar een cultuur van teaching to the test.” Uit een peiling die de AVS in november 2018 afnam, blijkt haar achterban het hier mee eens te zijn. Meer dan 60 procent van de ondervraagde schoolleiders vindt dat de huidige situatie – eerst schooladvies, dan eindtoets – gehandhaafd moet blijven. Bijna 25 procent vindt dat de school zelfs helemaal geen eindtoets moet afnemen.
Diverse onderwijswebsites besteedden aandacht aan het verschijnen van de Staat van de Schoolleider, die op 10 april evenals de Staat van het Onderwijs werd overhandigd aan de ministers van OCW. De Staat van de Schoolleider is een tweejaarlijkse publicatie van de AVS en VO-raad.
Een artikel over de besteding van de werkdrukgelden in het primair onderwijs, naar aanleiding van een AVS-peiling onder schoolleiders, verscheen op 16 april in het blad PO Management. Het betrof een doorplaatsing van een eerder gepubliceerde artikel in Kader Primair 8 (april 2019).
Op 18 april gingen het Algemeen Dagblad en diverse regionale dagbladen in op het verzoek van de PO-Raad en de onderwijsvakorganisaties – waaronder de AVS – aan OCW om nader onderzoek te doen naar een lagere urennorm in het primair onderwijs. Nederlandse leerlingen zitten bovengemiddeld veel tijd op school in vergelijking met andere landen. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten hebben op de werkdruk en het lerarentekort. AVS-voorzitter Van Haren in het AD: “Natuurlijk, de kwaliteit van het onderwijs moet nummer 1 zijn. Maar je kunt je bijvoorbeeld afvragen of alle leerlingen hetzelfde aantal lesuren moeten krijgen.”

Juni: Eindtoets en medezeggenschap
Voor het magazine Naar school! van VOS/ABB werd AVS-voorzitter Petra van Haren geïnterviewd naar aanleiding van het CPB-rapport over het weer naar voren halen van het afnamemoment van de eindtoets, vóór het schooladvies. Volgens het CPB krijgen leerlingen dan meer gelijke kans op een passend advies. Van Haren: “De school heeft in acht jaar tijd voldoende inzicht in de mogelijkheden van de leerling gekregen om zelf een gefundeerde keuze te maken voor het vervolgonderwijs. Als je de toets eerder afneemt, heeft dit geen invloed op hoe een leraar een leerling ziet. Als er al vooroordelen zijn van een leraar naar een leerling, dan heb je te maken met een cultuurprobleem. En dat los je niet op door de eindtoets naar voren te schuiven. Als we kansrijkheid van leerlingen centraal willen stellen, dan is een (eind)toets nooit het instrument om een advies of doorstroom op te baseren. Door de toets weer zwaarder te positioneren, gaan we terug naar een cultuur van teaching to the test.”
In het NOS Journaal van 21 mei en op NOS.nl kwam AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos aan het woord over het verkeerde eindtoetsadvies dat zo’n 20.000 groep 8-leerlingen kregen door een berekeningsfout van de Expertgroep Toetsen PO. Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep mogelijk geleid tot een onjuist eindadvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs. De AVS vindt de fout zeer kwalijk met heel vervelende gevolgen voor leerlingen. Doornbos: “Het is heel naar en frustrerend voor de betreffende leerlingen en hun ouders, en daarnaast ook voor de schoolteams. Het brengt onzekerheid teweeg.” Het is overigens wettelijk vastgelegd dat het schooladvies van de basisschool leidend is. “De AVS is er groot voorstander van dat dit zo blijft. De eindtoets is een momentopname en moet een second opinion blijven. Wat nu gebeurd is, ondersteunt deze visie eens te meer.” Leden hebben bovendien kritiek op de manier van communiceren door OCW over de misser. Ze vinden dat het ministerie ''duidelijker moet zijn over haar eigen verantwoordelijkheid.” Ook het ANP en diverse landelijke en regionale dagbladen pikten de reactie van de AVS op.
Het MR magazine van mei 2019 interviewde AVS-adviseur Paul van Lent over goede medezeggenschap op school. Van Lent: “Zie de MR, net als de onderwijsinspectie, als een adviseur en ga vooral het goede gesprek met elkaar aan.” De AVS maakt zich er ook sterk voor dat schoolleiders zitting hebben in de GMR. Van Lent: “Vooral bij reorganisaties en fusies knelt het. Schoolleiders zijn structureel niet vertegenwoordigd als beroepsgroep, terwijl elke functie in een GMR dat zou moeten zijn.”

September: Eindtoets, schoolleiderstekort en juridisering
BNR Nieuwsradio
interviewde AVS-voorzitter Petra van Haren op 19 juni over de verschillen tussen de diverse eindtoetsen. Bijvoorbeeld: volgens de Cito Eindtoets kan een leerling naar de havo, terwijl IEP of Route 8 een vwo-advies geeft. De score voor de toets heeft onder meer te maken met de taligheid ervan. Van Haren: “De vergelijkbaarheid van de toetsen is gewaarborgd, dat heeft het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Maar sommige leerlingen komen bij de ene toets beter tot hun recht dan bij een andere. Dit toont de relatieve waarde van de eindtoets aan. Als second opinion is het een goed instrument, maar het schooladvies blijft belangrijk.”
In de Volkskant en Metro gaf de AVS op 21 juni haar mening over het verschuiven van de eindtoets naar begin maart en het geven van een voorlopig schooladvies tussen 1 februari en 1 maart (tussen 15 april en 1 mei volgt het definitieve schooladvies). De AVS reageerde instemmend op de handhaving van de eindtoets als second opinion na het leidende schooladvies van de basisschool.
In EenVandaag sprak Van Haren op 8 juli over de personeelstekorten in het onderwijs. Het tekort aan schoolleiders is procentueel nog groter dan dat aan leraren. Bijna een op de twintig scholen dreigt zonder schoolleider te komen te zitten. “Als we dat tekort niet oplossen, worden de overige problemen alleen maar groter”, aldus Van Haren. De AVS zet zich onder andere in voor een eerlijk salaris voor schoolleiders, dat recht doet aan de toenemende druk op de beroepsgroep.
Diverse media, waaronder NRC, de Volkskrant, BNR, RTLZ en Editie NL, interviewden via de AVS schoolleiders over het lerarentekort en hun inspanningen – ook in hun zomervakantie – om de formatie rond te krijgen.
Ook in EditieNL was er op 8 juli bij monde van de AVS-voorzitter aandacht voor het schoolleiderstekort én de toenemende juridisering in het onderwijs, naar aanleiding van het uitsluiten van een leerling van deelname aan de eindmusical. Op 22 juli werd Petra van Haren opnieuw geraadpleegd door RTL 4, het AD en Hart van Nederland over een vader die via de rechter een IQ-test eiste voor zijn dochter, omdat hij twijfelde aan het schooladvies.

Oktober: Schoolleiderstekort, opmars zzp’ers en minder lesuren
“Het tekort aan schoolleiders loopt steeds verder op”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in Het Parool. “We zijn continu bezig geweest met het oplossen van het lerarentekort, in aantallen gaat dat om meer mensen. Maar als we kijken naar de percentages, dan is het tekort aan schoolleiders een groter probleem. In Amsterdam is de piek.” De aftrap van de actie #schoolleidergezocht in augustus vond daarom ook plaats in Amsterdam.
Over de opmars van zzp-docenten kwam Petra van Haren aan het woord in Radio1 Vandaag: “Zzp-docenten zijn slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Schoolleiders kunnen vaak niet anders. Ouders staan ’s ochtend voor de deur en eisen dat hun kind les kan krijgen. Het is een wanhoopsdaad dat schoolleiders dure bureaus inschakelen om aan personeel te komen.” Op de vraag hoe je kunt zorgen dat de mensen in het onderwijs blijven en hun werk goed kunnen doen zegt ze: “Het is nodig dat er geïnvesteerd wordt in onderwijs. Nederland geeft in verhouding met landen om ons heen minder uit aan onderwijs. De werkdruk omlaag krijgen, zorgen dat leraren zich ver ontwikkelen en personeelstekorten oplossen kan alleen door te investeren.” In  Trouw over hetzelfde onderwerp:De groei van zzp’ers laat de wanhoop onder schoolleiders zien. Een zzp’er kost 15 tot 50 procent meer dan een reguliere leerkracht. Ze draaien alleen lessen en doen niet mee aan oudergesprekken. De kwaliteit komt zo onder druk te staan. Het is op korte termijn een oplossing, maar op lange termijn een valkuil.”
Over vermindering van lesuren in het basisonderwijs om de werkdruk te verminderen en het lerarentekort terug te dringen zegt Van Haren in het AD: “Natuurlijk, de kwaliteit van het onderwijs moet nummer 1 zijn. Maar je kunt je bijvoorbeeld afvragen of alle leerlingen hetzelfde aantal lesuren moeten krijgen. Misschien kan je voor bepaalde leerlingen of bepaalde leerjaren een vierdaagse schoolweek invoeren.”

November: Uitzend-leerkrachten, staking en lerarentekort
In De Volkskrant, het Reformatorisch dagblad, Het Parool en bij BNR, NOS en RTLnieuws is aandacht besteed aan de peiling die de AVS deze maand onder haar leden hield, in samenwerking met De Volkskrant. Zij pikten vooral het nieuws op dat de helft van de gepeilde basisschooldirecteuren vindt dat commerciële bemiddeling op school wettelijk verboden moet worden. “Het inzetten van uitzendbureaus is geen structurele oplossing voor het lerarentekort”, sprak AVS-voorzitter Petra van Haren op BNR. “Het is een kortetermijnoplossing. Voor de lange termijn geldt: van de regen in de drup. Inhuur is duur en dan is er geen geld meer voor reguliere leerkrachten. Schoolleiders zouden meer moeten samenwerken en op ander manieren invalkrachten inhuren, bijvoorbeeld via lokale vervangingspools of digitale platforms.” 
Diverse media hebben bericht over de aanstaande staking van 6 november, waar de AVS samen met de andere onderwijsbonden aan mee zal doen. Het onderwijs is in crisis vanwege het lerarentekort en het schoolleiderstekort, stelde de AVS bij monde van Petra van Haren in Eenvandaag en BNR. Er moet geld worden uitgetrokken om dit op te lossen. “Dit is het grootste probleem van onze maatschappij op dit moment en het wordt gewoon genegeerd.” Het gaat om de toekomst van ons land, aldus Van Haren. “Als er geen mensen zijn die onze kinderen lesgeven, wat gaat er dan gebeuren als we ze straks zo hard nodig hebben in onze maatschappij?”
Tot staking is besloten nadat duidelijk is geworden dat een Amsterdamse basisschool door een tekort aan leraren de deuren sluit. Met de staking voeren de bonden de druk op het kabinet op om met extra geld over de brug te komen. Al voor de zomervakantie lanceerden ze een noodpakket van 423,5 miljoen euro extra om de problemen in het onderwijs te kunnen tackelen. ,,Tot nu toe is daar geen wenselijke reactie op gekomen. Daarom gaan we weer staken”, verklaarde de AVS-voorzitter in Het Parool.

December: Flexibele onderwijstijden, AVS-peilingen en staking
Bijna 80 procent van de schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs wil flexibeler met onderwijstijd kunnen omgaan, meldt de Volkskrant naar aanleiding van de AVS-peiling hierover. Toch zijn er nog geen plannen hieraan op grote schaal gehoor te geven, want op een aantal scholen leidde de proef met flexibel onderwijs tot grote problemen. Pilots zijn voortijdig gestopt. “Dat is een heel ernstige zaak”, zet AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw. Scholen willen bijvoorbeeld afwijken van de vakanties en van de vijfdaagse schoolweek om het onderwijs. “Dat is niet alleen in het belang van ouders, maar vooral goed voor leerlingen. Het onderwijs kan zo namelijk beter worden afgestemd op de individuele leerling. Vooral het speciaal onderwijs heeft baat bij flexibilisering. De politiek moet juist naar kansen zoeken in plaats van de boel stil te leggen”, zegt ze. Ook tijdschrift Linda schenkt aandacht aan het onderwerp.
Rondom de landelijke onderwijsstaking van 6 november is in veel media aandacht voor de ledenpeiling van de AVS waaruit blijkt dat (eveneens) ongeveer 80 procent van de schoolleiders deelneemt. Ook aan schoolleiders is er een groot tekort, meldt het AD. Schoolleiders en ondersteunend onderwijspersoneel, zoals onderwijsassistenten, intern begeleiders en conciërges, hebben er eerder nog geen geld bijgekregen. “We gaan staken voor de lange termijn, ook al zijn schoolleiders wél tevreden over veel afspraken die in het convenant zijn vastgelegd”, zegt Petra van Haren op de dag zelf tegen RTLZ.  Dit schooljaar werden al zo’n 13.000 leerlingen geraakt door noodmaatregelen i.v.m. het lerarentekort, meldt BNR nieuwradio naar aanleiding van cijfers op lerarentekortisnu.nl. “Om dat in de toekomst te voorkomen, staken leraren en schoolleiders vandaag”, zegt de AVS-voorzitter. “Structurele problemen eisen structurele oplossingen.”
En bij NPO radio 1, op de vroege ochtend van de stakingsdag: “Er is een crisis op onderwijsgebied die wordt onderschat. De kortetermijnafspraken in het noodpakket van 460 miljoen moeten structureel worden. En de salarissen in het basisonderwijs moeten gelijkgeschakeld worden met het voortgezet onderwijs.” Ze meldt dat 1 op de 20 scholen geen schoolleider heeft. Ouders en Onderwijs geeft in dezelfde uitzending aan dat ouders zich ernstige zorgen maken over het lerarentekort en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en ropt ouders op het onderwijspersoneel te steunen bij de staking.
In de NOS journaals van 6 november is te zien dat schoolleider Judith Sliedregt, voorzitter van de AVS Ledenraad, minister Slob in Den Haag namens de schoolleiders een petitie aanbiedt met suggesties van AVS-leden: als ik minister van Onderwijs zouden zijn, dan… “Wij voelen ons een ondergeschoven kindje”, zegt Sliedregt de minister. “De schoolleider doet ertoe! Waardeer en faciliteer die dan ook!”

Gerelateerd nieuws