De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen aan de toenemende complexiteit van de onderwijsorganisaties. Daarom heeft de AVS, in samenspraak met de overige werknemersorganisaties, voorstellen gedaan  om te komen tot een aanvullende cao voor leidinggevenden en bestuurders in het primair onderwijs.

Na de doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaarden en tegen het licht dat het ministerie van OCW van mening is hierover geen overleg meer te kunnen voeren, zou de PO-Raad de meest logische partner zijn in het proces om te komen tot een aanvullende cao voor leidinggevenden en bestuurders in het po. De PO-Raad vertegenwoordigt immers – bijna – alle instellingen voor primair onderwijs.  AVS-voorzitter Ton Duif: “Hier doet zich echter iets vreemds voor. Ofschoon de PO-Raad geen bestuurders vertegenwoordigt op het gebied van arbeidsvoorwaarden, weigert zij hierover cao-gesprekken te voeren, met als argument dat bestuurders niet over hun eigen arbeidsvoorwaarden gaan.” De AVS vraagt zich daarom af waarom schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel wel over hun eigen arbeidsvoorwaarden mogen onderhandelen en bestuurders niet? Duif: “De PO-Raad vertegenwoordigt instellingen, geen personen.  Zij vervullen de werkgeversrol en maken deel uit van de sociale partners. Personen worden vertegenwoordigd door representatieve belangenbehartigers. De AVS is dat zeker!”

Kenmerken cao
Een cao voor leidinggevenden en bestuurders kent volgens de AVS tenminste gevalideerde salarisschalen die recht doen aan de functie-eisen. Ook de sociale zekerheid moet daarin worden vastgelegd, evenals de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast gaat het om onderwerpen als aard van het dienstverband, beëindiging van het dienstverband (inclusief een eventuele ontslagvergoeding) en overige rechten en plichten, waaronder nevenwerkzaamheden en een geschillenregeling.
Het is gebruikelijk dat binnen cao-onderhandelingen een afweging wordt gemaakt tussen de belangen en mogelijkheden van de onderwijsinstellingen en van de personen die daar werk verrichten.  AVS-voorzitter Duif: “De PO-Raad zal dan de belangen van de instellingen behartigen, de AVS en andere die van de werknemers. Zo hoort het.”

Scholenpanelonderzoek
De AVS inventariseert momenteel onder een deel van haar leden de wensen aangaande de nieuwe cao en nodigt de PO-Raad uit daar snel over te praten binnen de cao-onderhandelingen. Duif: “Daardoor ontstaat een transparante en verantwoorde salarisontwikkeling die recht doet aan bestuurders en leidinggevenden, én die voorkomt dat er uitwassen ontstaan die slecht zijn voor het imago van alle bestuurders , zoals ook in andere sectoren is gebleken. Daar is niemand bij gebaat.”
Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe wet Normering topinkomens in de publieke sector (zie pagina ..). Deze wet wordt van kracht met ingang van 2013 en stelt de maximumsalarissen vast in de sectoren die met publiek geld worden bekostigd. Duif: “Dat geldt voor alle medewerkers. Het is zeker niet zo dat topinkomens in deze sectoren zonder meer tot dat maximum zouden moeten worden opgetrokken. Zoals dat voor al het onderwijspersoneel geldt, moet ook dit geregeld worden in een ordentelijke cao.”

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws