Bij het ministerie van OCW ligt het wetsvoorstel `Governance´ inmiddels klaar. Het wachten is op een nieuw kabinet. Er wordt in het wetsvoorstel geen code voor goed onderwijsbestuur in het primair onderwijs voorgeschreven. De ontwikkeling van zo´n code is aan de onderwijssector zelf. De AVS en VOS/ABB hebben hierin inmiddels het voortouw genomen.

In het wetsvoorstel worden onder meer de volgende onderwerpen geregeld:
o De opdracht aan ieder schoolbestuur om te zorgen voor een goed bestuurde school (zorgplicht goed bestuur);
o Het tot stand brengen van een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht;
o Toepassing van het beginsel van horizontale of maatschappelijke verantwoording;
o De mogelijkheid voor een schoolbestuur om bestuurlijke taken en bevoegdheden te delegeren aan de schoolleider;
o Het gebruik door het schoolbestuur van een code voor goed bestuur.

De AVS en de VOS/ABB hebben voor wat betreft deze laatstgenoemde `code´ de handschoen opgepakt en ontwikkelden een eigen code voor het primair onderwijs. De leden van de AVS hebben de brochure met de `Code goed onderwijsbestuur primair onderwijs´ inmiddels per post ontvangen. Op 23 januari bezocht minister Van der Hoeven de AVS-stand op de nationale onderwijstentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs in Utrecht. Bij die gelegenheid kreeg zij het eerste exemplaar van de brochure overhandigd.

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws