AVS in debat op Prinsjesdag

Een (langjarig) politiek commitment op doelen en aanpak is met een schoolleiderstekort van bijna 14 procent actueler dan ooit. Dé reden voor AVS om aan te sluiten bij het Prinsjesdagdebat in Den Haag.

Het agenderen van een personeelsagenda voor het onderwijs is een belangrijk speerpunt want prognoses voor de toekomst zijn zorgwekkend. De komende tien jaar gaat de helft van alle schoolleiders met pensioen.

Daarom was AVS vandaag vertegenwoordigd in Den Haag. Bij Stichting CAOP keken we via een liveverbinding naar de Troonrede. Om daarna tijdens het Prinsjesdagdebat onze visie te delen en standpunten uit te dragen.

Toekomst perspectieven delen

Tijdens de bijeenkomst op 19 september 2023 kwamen hoogleraren, HRM-functionarissen, beleidsmakers en andere belangstellenden samen om te discussiëren over de cruciale vraag: Wat heeft onze samenleving nodig in deze dynamische en complexe tijd?

Al eerder maakte AVS bij de politieke partijen haar standpunt bekend:

‘Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. Hiervoor zijn voldoende schooldirecteuren nodig omdat zij een cruciale rol spelen in het aantrekkelijk maken van een school om in te werken én om de grote maatschappelijke uitdagingen binnen het onderwijs aan te gaan: kansengelijkheid, passend onderwijs, digitalisering, verbetering basisvaardigheden en anders organiseren. De schooldirecteur is degene die deze transities initieert, organiseert en tot resultaten brengt.’

Schoolleider heeft cruciale rol

Ook in de Troonrede werd het belang van goed onderwijs door de Koning genoemd. Aandacht voor rekenen en taal, kwetsbare leerlingen, de aanpak van het lerarentekort en samenwerking in de regio’s zijn andere belangrijke onderwerpen die werden aangehaald.

In het Prinsjesdagdebat lieten diverse sprekers zich uit over de Troonrede en werd er gesproken over kansen en belemmeringen ten aanzien van thema’s als het personeelstekort in het onderwijs, anders organiseren en gelijke kansen. De rol van de schooldirecteur in al deze onderwerpen is cruciaal. Toch is er nog steeds te weinig aandacht voor schoolleiders.

AVS mengt zich actief in het politieke debat om hierin verandering aan te brengen.

Nu de Miljoenennota en Rijksbegroting door demissionair minister Kaag aan de Tweede Kamer zijn gepresenteerd buigt AVS zich over de voor haar relevante begroting en gaat in aanloop naar de verkiezingen met diverse politieke partijen in gesprek. AVS wil op deze manier de positie van de schoolleider versterken en ziet erop toe dat er wordt voortgebouwd op de akkoorden die in 2022 met de Minister en de sociale partners in het funderend onderwijs zijn gesloten.

Over Stichting CAOP

Stichting CAOP zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen. Ze brengen mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakken samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan.

Link