De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft de brochure Arbeidsomstandighedenwet, Arbocatalogus PO gemaakt. In deze brochure wordt aangegeven op welke wijze met de Arbocatalogus PO kan worden omgegaan. Deze brochure kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De Arbocatalogus PO is in de CAO PO 2009 van toepassing verklaard en hierdoor bindend voor het primair onderwijs. De Arbeidsinspectie heeft de Arbocatalogus PO getoetst en akkoord bevonden. Daarmee is de arbocatalogus een werkbaar en bindend instrument geworden om invulling te geven aan het arbeidsomstandighedenbeleid in het primair onderwijs.

Op basis van de Arbowetgeving is het tegenwoordig verplicht dat ook in het primair onderwijs wordt gewerkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van het personeel. Maar hoé dat moet gebeuren, staat vaak niet in de wet. In de Arbocatalogus PO, die deel uitmaakt van de CAO-PO, zijn praktische oplossingen te vinden om te voldoen aan de algemene eisen uit de Arbowetgeving. Alle informatie hierover kunt u vinden op de website http://www.arbocataloguspo.nl/.

Vroeger werd door de overheid vastgelegd op welke wijze het arbeidsomstandighedenbeleid moest worden vormgegeven. Die verantwoordelijkheid is nu neergelegd bij de sociale partners op decentraal niveau. De reden hiervoor was dat binnen verschillende sectoren op een andere manier het arbeidsomstandighedenbeleid moest worden vormgegeven, zodat het beleid beter aansloot op de werk-kenmerken van de sector. De algemeen geldende eisen en regels vanuit de centrale overheid sloten daardoor niet altijd goed aan op de werk-kenmerken van een specifieke sector. Door die verantwoordelijkheid door te schuiven naar het sectorniveau is meer maatwerk mogelijk. De overheid legt nog wel het `beschermingsniveau´ vast. De sector bepaalt daaropvolgend op welke wijze aan dit `beschermingsniveau´ kan worden voldaan. Indien de sociale partners dat wensen kunnen, in samenspraak, hogere eisen worden gesteld aan het `beschermingsniveau´ dan de overheid heeft vastgelegd.

Ook de sociale partners in het primair onderwijs hebben hun verantwoordelijkheid genomen om een Arbocatalogus PO op te stellen. De arbocatalogus is het afgelopen jaar ontwikkeld door een begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers van de sociale partners, het onderwijsveld, TNO Kwaliteit van Leven en het Vervangingsfonds zaten. In de arbocatalogus zijn de afspraken van de sociale partners vastgelegd en op welke wijze de sector invulling kan dan wel moet geven aan het arbeidsomstandighedenbeleid.

De Arbocatalogus PO moet als een `levend´ instrument worden gezien, dat periodiek wordt geactualiseerd en uitgebreid. Zo kunnen nieuwe inzichten leiden tot aanpassing van de beschreven oplossingsrichtingen. Sinds half september 2009 is de informatie uit de Arbocatalogus PO beschikbaar via de website http://www.arbocataloguspo.nl/. Op dit moment zijn er 6 thema´s benoemd en 34 onderwerpen en mogelijke oplossingen beschreven.

 Arbeidsomstandighedenwet Arbocatalogus PO

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders