Iedere leerkracht in basis- en voortgezet onderwijs zou de mogelijkheid moeten krijgen om tijdens zijn of haar loopbaan een masteropleiding op academisch of post-hbo niveau te volgen. Ondersteunend personeel dat een functie als leerkracht ambieert, moet die mogelijkheid krijgen. Dit staat in het Masterplan Onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb), waarmee de bond een upgrading van het onderwijs wil bereiken en de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren.

Het Masterplan Onderwijs moet de huidige trend van downgrading in het onderwijs keren; steeds meer leerkrachtfuncties worden vervangen door goedkoper en lager opgeleid personeel. “Overheid en schoolbesturen proberen onderwijs goedkoper te maken in plaats van dat zij investeren in kwaliteit. Tegelijkertijd worden nieuwe functiewaarderingssystemen misbruikt om leerkrachten in lagere salarisschalen te stoppen en managementfuncties hoger te waarderen”, aldus de AOb. Als in de marktsector weer sprake is van banengroei en stijgende salarissen, voorziet de AOb dat het huidige proces van downgrading de personeelstekorten in het onderwijs enorm zal versterken. Om dit te voorkomen zou fors genvesteerd moeten worden in de opleidingsbudgetten van scholen.

De AVS is uiteraard voorstander van het verder professionaliseren van het primair onderwijs. Dat geldt niet alleen voor directeuren, maar ook voor overig personeel. Daarvoor moeten dan wel financile middelen beschikbaar zijn. De suggestie dat managementfuncties worden beloond ten koste van de salarissen van leerkrachten, is volgens de AVS absoluut niet van toepassing op het primair onderwijs. Het stoort ons dat de AOb, die zelf ook directeuren zegt te vertegenwoordigen, hierover zo weinig genuanceerd is. Voor (bovenschools) directeuren en adjuncten geldt dat er nog forse slagen moeten worden gemaakt om schooldirecteuren en bovenschoolse managers op een marktconform niveau te krijgen. Een noodzaak die alleen maar duidelijker wordt, gezien het toenemende aantal taken voor schoolleiders en de snel toenemende vergrijzing, die de het steeds lastiger maakt professionals op managementniveau te krijgen. De AVS zet zich hier met alle kracht voor in.

U kunt het Masterplan Onderwijs van de AOb hier: downloaden

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.