Amsterdam: onderzoek discriminatie op scholen

Niet altijd officiële melding
Uit een onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat Amsterdamse leerkrachten basisonderwijs geregeld te maken krijgen met discriminerende uitingen in de klas. Bijvoorbeeld aan het adres van homoseksuelen, joden en moslims. Discriminatie zou veel vaker voorkomen dan blijkt uit officiële klachten. Dat schrijven wethouders Asscher (educatie) en Ossel (jeugdzaken) in een brief aan de gemeenteraad. Zij willen uitgebreider onderzoek doen naar dit fenomeen.

Aanleiding voor het huidige onderzoek was een incident op een school in Amsterdam- Noord, waar een Turkse jongen jarenlang door klasgenoten en zelfs de ouders daarvan werd gediscrimineerd. De schoolleiding greep niet in en zijn ouders besloten vorig voorjaar de jongen naar een andere school te sturen. Dit incident staat volgens de verantwoordelijke wethouders niet op zichzelf. Zij hebben niet de indruk dat pesten en discriminerende opmerkingen op de betreffende school meer voorkomen dan op basisscholen elders in de stad. Uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA) blijkt dat vorig jaar 21 meldingen van discriminatie in het Amsterdamse onderwijs zijn gedaan. Ongeveer de helft daarvan had betrekking op het basisonderwijs. Hierbij zouden zowel autochtone als allochtone kinderen het mikpunt zijn. Een eenduidige registratie van discriminatie op scholen ontbreekt echter. Ook andere organisaties houden cijfers bij, zoals de Commissie Gelijke Behandeling en het netwerk Veilig In en Om de School. Het MDA is ervan overtuigd dat discriminatie veel vaker voorkomt dan uit zijn cijfers blijkt. De wethouders kwamen tot dezelfde conclusie na gesprekken met alle schoolbesturen in Amsterdam. De besturen zeggen vergelijkbare zaken te kennen als op de school in Amsterdam- Noord en onderkennen dat scholen niet goed omgaan met incidenten en klachten. De gemeente overweegt daarom een nader onderzoek naar de discriminatie in het basisonderwijs in te stellen `met als doel meer inzicht te verkrijgen in de huidige interculturele verhoudingen in het primair onderwijs´. Een dergelijk onderzoek zou scholen en gemeente in de toekomst moeten helpen om discriminatie tegen te gaan. De invulling van het onderzoek is nog niet bekend. Hierover wordt nog overlegd met de schoolbesturen. De wethouders Asscher en Ossel zeggen te zullen optreden als scholen discriminatie op zijn beloop laten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.