Amsterdam gaat alle peuters voor- en vroegschoolse educatie (vve) aanbieden, werd onlangs bekend. De gemeente ontwikkelt momenteel een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen in één basisvoorziening voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. Volgend jaar start een proef op tien basisscholen.

Bijna de helft van alle 2,5 tot 4-jarigen in de stad heeft een taalachterstand. Wethouder Pieter Hilhorst: “De urgentie om deze kinderen goed te bereiken en te bedienen is groot. Er zijn kinderen bij die nauwelijks Nederlands spreken. Die achterstand halen ze de rest van hun schoolloopbaan niet meer in. Vroegsignalering is dus erg belangrijk.”
Kinderen met een taalachterstand krijgen volgens het plan wekelijks recht op vier dagdelen opvang van drie uur (zij heb nu al recht op minstens tien uur voorschools onderwijs). Alle andere kinderen krijgen twee dagdelen. Het is nog niet zeker of deze opvang gratis is voor iedereen. Het ziet er naar uit dat het inkomensafhankelijk wordt.

Groter bereik
Hilhorst hoopt met een andere manier van organiseren meer kinderen op tijd te bereiken. “Door bezuinigingen in de kinderopvang zie je dat veel dagverblijven sluiten en werknemers hun baan verliezen. Op peuterspeelzalen ontstaat juist een wachtlijst. Bovendien breng je door één basisvoorziening kinderen met en zonder taalachterstand samen. Het wordt een plek waar spelend leren centraal staat en waar alle kinderen kunnen profiteren van hoogwaardige opvang. Verder voorkom je onnodig gesleep.”
Het idee is dat het veld zelf voorstellen doet voor dagarrangementen. “Voorzetjes voor hoe een week eruit gaat zien voor de kinderen en wat dit betekent voor de personeelsinzet, te gebruiken lesprogramma’s, et cetera. De aanbieders met de beste ideeën dringen door tot de pilot. Zij moeten naast goede ideeën ook voldoen aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen.” Scholen zullen samen met de gemeente en de aanbieder van de ‘peuterschool’ vormgeven aan het educatieve pakket. Na de pilot kunnen scholen een keuze maken uit de verschillende aanbieders die een peuterschool willen starten, en het educatieve pakket samenstellen.

Landelijke plannen
Er gaan al enige tijd stemmen op om een eind te maken aan de versnippering van voorzieningen voor onderwijs en opvang voor (jonge) kinderen. De gemeente Amsterdam loopt vooruit op de plannen van minister Lodewijk Asscher uit het regeerakkoord om kinderopvang en peuterspeelzalen met elkaar te stroomlijnen door de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang te brengen. Zowel werkende als niet-werkende ouders krijgen recht op kinderopvangtoeslag voor twee dagdelen per week in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
Hiermee wil de minister bewerkstelligen dat kinderen met verschillende achtergronden meer gebruik maken van dezelfde voorzieningen. Annemiek Veen, die bij het Kohnstamm Instituut het onderzoek naar vve coördineert, juicht het samenvoegen van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen tot een eenduidige voorschoolse structuur toe. “Het zal wel een helse klus worden gezien de uiteenlopende cultuur, belangen, doelen en geldstromen van de betrokken sectoren”, waarschuwt ze.

Bestaande expertise
Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep, de PO-Raad en de VNG vinden dat het kabinet moet aansluiten op de bestaande ervaring en expertise uit de praktijk. Ze willen met minister Asscher en staatssecretaris Dekker in gesprek over de uitwerking van het kabinetsvoornemen over de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, vve en het basisonderwijs. In een gezamenlijke brief aan beide bewindslieden wijzen ze op de ideeën en ervaringen van de lokale praktijk. “De voorstellen van het kabinet mogen de positieve lokale ontwikkelingen met samenwerking en integratie van opvang en onderwijs niet frustreren. Op vele plaatsen in Nederland werken voorschoolse voorzieningen en basisscholen samen aan kwaliteit en doorlopende ontwikkellijnen van kinderen. Daarom is het van belang dat de uitwerking van uw voornemen aansluit op de ideeën en bestaande expertise uit de praktijk.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen