Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Het ministerie van Onderwijs stelt per bestuur 8.000 euro beschikbaar om maatregelen op school te kunnen nemen. 

De subsidie is een vervolg op Operatie Regels Ruimen, dat nog door het vorige kabinet is uitgevoerd. Het staat los van de toegezegde structurele gelden uit het regeerakkoord voor werkdrukvermindering, waarover nog afspraken worden gemaakt tussen overheid en onderwijs.
Het bedrag is bedoeld als steuntje in de rug voor basisscholen die andere maatregelen willen nemen dan het inhuren van extra leraren. Scholen mogen zelf bepalen waar ze het bedrag voor willen inzetten. Zoals het inhuren van een begeleider die helpt te ontdekken welke taken anders georganiseerd kunnen worden, het inkopen van software of een vergadertraining. Als duidelijk is welke initiatieven goed werken op de scholen, wordt bekeken hoe andere scholen van deze kennis kunnen profiteren. Voorwaarde voor de subsidie is dat leerkrachten betrokken zijn bij de plannen.
De subsidie wordt verstrekt aan het bevoegd gezag voor de uitvoering van een plan van aanpak in kalenderjaar 2018. Een bevoegd gezag kan maximaal één subsidieaanvraag indienen die betrekking heeft op één school. De subsidie wordt direct vastgesteld binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. OCW betaalt het subsidiebedrag in een keer uit. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld en toegekend.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd