Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen steeds vaker te maken met sponsoring. Sponsoring is een mooie gelegenheid voor de school om de maatschappij dichterbij de leerling te brengen. Sponsoring biedt kansen, maar ook bedreigingen. Het kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Leerlingen zijn makkelijk te beïnvloeden: het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Ook moet sponsoring een gezonde en verantwoorde leefstijl aanmoedigen.

Convenant
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties begin 2009 opnieuw een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Het convenant is niet bedoeld om sponsoring te bevorderen of te bestrijden en geeft geen aanwijzingen met welke bedrijven al dan niet een sponsorovereenkomst aangegaan mag worden. Het geeft aan onder welke voorwaarden sponsoring kan plaatsvinden. Die voorwaarden worden in deze brochure verduidelijkt.

Breed draagvlak
Het convenant bevat gedragsregels en richtlijnen voor het sponsorbeleid van scholen en gaat in op de wettelijke voorwaarden waaraan scholen zich moeten houden. Uit enthousiasme wordt weleens vergeten dat aan sponsoring ook verplichtingen verbonden zijn. Daarom moet er een breed draagvlak zijn bij alle betrokkenen. Schoolbesturen nemen samen met personeel, ouders en, in het voortgezet onderwijs, ook leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR) een weloverwogen beslissing om wel of niet tot sponsoring over te gaan. U vindt in deze brochure nadere informatie over de rol van de medezeggenschap.

Maatschappelijke betrokkenheid
‘De school staat midden in de samenleving. Samenwerking met maatschappelijk betrokken bedrijven, vaak uit de directe omgeving van de school, kan leerlingen nuttige ervaringen bieden.’

Staatssecretaris Sharon Dijksma

Meer informatie?
Onderstaande brochure bevat de hoofdpunten uit het sponsorconvenant. Het volledige convenant kunt u raadplegen via de website van uw sectororganisatie of het Ministerie van OCW.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws