Allerhande wetgeving o.a. Verzamelwet OCW 2022

Onlangs werd in het Staatsblad 2022-117 het besluit van 11 maart 2022 gepubliceerd, “houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet OCW 2022 en van enkele onderdelen van artikel II van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (Stb. 2020, 160) alsmede vaststelling van het tijdstip waarop de Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen vervalt.”

De Verzamelwet OCW 2022 bevat kleine en beleidsarme wijzigingen van met name onderwijs- en onderwijs gerelateerde wetgeving. Volgens het rijksbeleid inzake de vaste verandermomenten treden deze wijzigingen in werking op 1 augustus 2022, voor zover het gaat om bepalingen betreffende het funderend onderwijs en het mbo. Wijziging van andere wetten dan onderwijswetgeving vindt ingevolge het rijksbeleid eveneens op vaste verandermomenten plaats.

Voor schoolleiders uit het PO en het VO zijn de volgende artikelen van belang.

Artikel 1

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen.

Artikel 2

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Staatsblad 2021, 548) en de Wet voortgezet onderwijs 2020 (Staatsblad 2020, 379).

Artikel 3

Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs m.b.t. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19. En Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voorgezet onderwijs 2020.

Artikel 4

Met ingang van 1 april 2022 treedt de Wet vereenvoudiging bekostiging
primair onderwijs (Stb. 2021, 171) in werking.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden