Akte aanstelling/benoeming conciërge vóór 1 maart bij het CFI

Let op; vóór 1 maart 2009 dient de akte van aanstelling of benoeming van de onderwijsondersteuner(conciërge)bij het CFI binnen te zijn. 

Schoolbesturen van basisscholen, die in 2008 de loonkostensubsidie voor ondersteunend personeel hebben aangevraagd, hebben tot 1 maart 2009 de tijd om de akte van aanstellingen of benoeming van deze onderwijsondersteuners (conciërges)op te sturen naar het CFI. Voor het aantrekken van conciërges/administratief medewerkers heeft het ministerie van OCW loonkostensubsidie beschikbaar gesteld. Om deze subsidie structureel te ontvangen zal de akte moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

· De benoeming/aanstelling is voor onbepaalde tijd (vaste aanstelling)

· Het dienstverband is ingegaan tussen 1 januari 2007 en 15 oktober 2008. Alleen voor dienstbetrekkingen die gesubsidieerd waren op basis van de Wet werk en bijstand (bijvoorbeeld ID-banen) mag dat dienstverband ook vóór 2007 zijn ingegaan. Voorwaarde is wel dat op 1 januari 2007 nog sprake was van een gesubsidieerde baan, die omgezet is in een vaste aanstelling. Dit moet uit de aan het CFI verstrekte informatie blijken.

· In geval van uitbreiding van de dienstbetrekking moet uit de akte, of uit een verklaring die met de wijzigingsakte wordt meegezonden, blijken dat de uitbreiding minimaal 0,5 fte betreft.

Indien de akten van benoeming of aanstelling(een aanstellingsbrief voldoet niet) niet aan bovenstaande punten voldoen of indien de akten niet tijdig zijn ingediend, ben ik genoodzaakt mijn beslissing van 20 augustus 2008 in het Overzicht Financiële beschikking in te trekken. In het Overzicht Financiële beschikking van april 2009 zal definitieve toekenning van de loonkostensubsidie worden vastgesteld.

Bron: Ministerie van OCW

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.