Akkoord salarisverhoging primair onderwijs; AVS raadpleegt leden

Begin deze maand sloten minister Plasterk en de onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, een akkoord over de salarissen in het primair onderwijs (loonparagraaf ). Deze afspraken worden neergelegd in een nieuwe cao. Over de salarisafspraken kunnen AVS leden hun stem uitbrengen via het AVS Scholenportaal. Het resultaat van deze achterbanraadpleging wordt aan de minister voorgelegd.

De onderhandelingsinzet van de AVS en de andere vakbonden bestond ook nog uit zaken als salarisontwikkeling en het carrièreperspectief voor schoolleiders (verkorting carrièrelijn), uitbreiding van de formatie voor onderwijsondersteunend personeel, werkdrukvermindering en verbeteringen voor onder meer onderwijsassistenten. De onderhandelaars hebben afgesproken om hierover pas in de tweede fase van het cao-overleg te praten (november), zodra het actieplan naar aanleiding van de commissie Rinnooy Kan door de minister gepresenteerd is. De adviezen van die commissie betreffen ook deze onderwerpen. In die onderhandelingen worden prestatie-afspraken gemaakt. De AVS en de andere vakbonden praten aan deze tafel mee. Om duidelijk te maken dat het echt nodig is dat er maatregelen komen in de sfeer van werkdrukvermindering, ondersteuning en verbetering van de salariëring van schoolleiders lanceerde de AVS op 12 oktober de website http://www.vooronsisdemaatvol.nl/ (zie bericht elders in deze Kadernieuws).

Akkoord eerste fase
De reeds gemaakte afspraken over de loonontwikkeling gelden van 1 juli 2007 tot 1 augustus 2009. De salarissen worden verhoogd met 2,3 procent per 1 augustus 2007 en 2,2 procent per 1 augustus 2008. Deze salarisverhogingen werken door in pensioenen en uitkeringen. Verder is afgesproken om nog in deze kabinetsperiode te komen tot een volledige 13e maand. Daarom wordt de structurele eindejaarsuitkering van 4,1 procent in december 2007 verhoogd met 1,2 procent (tot 5,3 procent). Dit betekent over 2007 een salarisverhoging van 3,5 procent en in 2008 nog eens 3,2 procent. In december 2008 wordt de structurele eindejaarsuitkering verhoogd met 1 procent (tot 6,3 procent). Ook de eindejaarsuitkering werkt door in pensioen en uitkeringen. Op de Dag van de Leraar krijgt iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs, ook het management en onderwijsondersteunend personeel, voortaan een structurele uitkering van Y 110 bij een normbetrekking (voor deeltijders geldt een bedrag naar rato van de betrekkingsomvang). Net als in de rijkscao is in de loonparagraaf van de onderwijscao een beperking van een aantal verlofdagen vastgelegd. Deze afspraak houdt verband met het vrijmaken van extra budget voor de salarismaatregel. Met ingang van 1 november 2007, met uitzondering van al toegekend verlof, geldt deze beperking voor het recht op kort buitengewoon verlof voor ondertrouw, overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad en ambts- en huwelijkjubileum. Dit betaalde verlof wordt afgeschaft. Het verlof bij huwelijk van de werknemer zelf wordt beperkt tot twee dagen en bij huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste en tweede graad geldt een beperking tot één dag, ongeacht of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de werknemer plaatsvindt.

Tevreden
De AVS legt het eerste deel van het onderhandelaarsakkoord met vertrouwen aan haar leden voor: de salarisstijging de komende jaren is groter dan die in de marktsector zijn afgesproken. Carine Hulscher-Slot, onderhandelaar namens de AVS: “Naast de salarisverhoging van 6,9 procent in de komende 25 maanden hebben we in de cao-tekst letterlijk laten opnemen dat in de uitwerking van de beleidsreactie op het rapport Rinnooy Kan de salarispositie van schoolleiders én de uitbreiding van onderwijs ondersteunend personeel wordt meegenomen.” Daags na het bereiken van het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao schreef de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) een brief aan minister Plasterk waarin zij stelt dat er niet voldoende financiële dekking is voor de cao, aldus de WvPO. De WvPO wijst op mogelijke negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, de werkdruk en het personeelsbeleid van onderwijspersoneel. De WvPO heeft inmiddels bij minister Plasterk aangedrongen om extra middelen beschikbaar te stellen. Op het moment van het ter perse gaan van deze Kadernieuws voerde de WvPO nog overleg hierover. Minister Plasterk heeft de vakorganisaties verzekerd dat de financiële dekking voor de cao rond is. Negatieve gevolgen van deze cao voor de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel kunnen daarom niet aan de orde zijn.

Ledenraadpleging
Momenteel raadpleegt de AVS haar leden over de gemaakte salarisafspraken via het AVS Scholenportaal. Leden van de AVS kunnen hun stem over de eerste fase van het onderhandelaarakkoord tot uiterlijk vrijdag 26 oktober aanstaande (12.00 uur) kenbaar maken via Onderwijs-CAO. (klik op het stemformulier). Uiterlijk 1 november 2007 berichten de vakorganisaties aan de minister over het resultaat van hun achterbanraadpleging.

Voor meer informatie over het onderhandelaarsakkoord, het gezamenlijk persbericht van het ministerie van OCW en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel, het persbericht van de WvPO en de ledenraadpleging kunt u terecht op Onderwijs-CAO.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.