Afspraken over toelage directeuren en schaal-uitloopbedrag

In het convenant Actieplan Leerkracht van Nederland zijn drie beloningsmaatregelen opgenomen die op 1januari 2009 ingaan: de verkorting van de carrièrelijnen voor leerkrachten van 18 naar 17 stappen, de toelage voor schoolleiders en het schaal-uitloopbedrag. Over de toepassing van de twee laatstgenoemde onderdelen zijn inmiddels afspraken gemaakt.

De werkgevers- en werknemersorganisaties voeren sinds eind september overleg over de CAO-PO die op 1 januari 2009 moet ingaan. Op de agenda van het cao-overleg neemt de uitwerking van het convenant Leerkracht een prominente plaats in. Over de vertaling van de toelage voor schoolleiders en het schaal-uitloopbedrag blijkt bij zowel werknemers als bij werkgevers onduidelijkheid te bestaan. Om aan de onduidelijkheid over de toepassing van deze twee maatregelen een einde te maken berichten de overlegpartners nu alvast over deze afspraken.

Toelage directeuren
In de CAO-PO 2009-2010 wordt een bepaling opgenomen dat de toelage van 275 euro bruto per maand (deeltijders naar rato) met ingang van 1 januari 2009 wordt toegekend aan de directeur van de school, waarvoor bekostiging wordt ontvangen en die wordt bezoldigd volgens een van de schalen DA tot en met DC + uitloop. Aan de toekenning van de toelage worden geen andere voorwaarden verbonden dan hierboven genoemd. Over de exacte formulering van het artikel wordt nog overleg gevoerd.

Schaal-uitloopbedrag
In de nieuwe CAO-PO wordt een artikel opgenomen met de volgende tekst: “Schaal-uitloopbedrag: voor de werknemer benoemd of aangesteld in een LA-functie in het basisonderwijs dan wel in een LB-functie in het speciaal(basis)onderwijs, die reeds het maximumsalaris geniet of dit te zijner tijd gaat genieten, geldt met ingang van 1 januari 2009 een schaal-uitloopbedrag van 61 euro bruto per maand (deeltijders naar rato). Dit schaal-uitloopbedrag wordt na een eenmalige beoordeling toegekend, tenzij er op basis van deze eenmalige beoordeling sprake is van onvoldoende functioneren. Deze beoordeling maakt deel uit van de gesprekkencyclus zoals genoemd in artikel 9.4 van deze cao en vindt plaatst vóór 1 januari van het desbetreffende jaar waarin de werknemer hiervoor in aanmerking komt.”

Dit betekent dat leerkrachten die niet profiteren van de verkorting van de carrièrelijnen, omdat ze het maximum van de salarisschaal al hebben bereikt, een bedrag ontvangen van 61 euro bruto per maand (deeltijders naar rato). Zij hebben aanspraak op dit bedrag na een eenmalige goede beoordeling. Daarmee is niet gezegd dat, als de gesprekscyclus er niet in voorziet dat er voor 1 januari aanstaande een beoordelingsgesprek plaatsvindt, de leerkracht geen recht heeft op het schaal-uitloopbedrag. In dat geval komt de leerkracht automatisch in aanmerking voor het schaal-uitloopbedrag.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.