Hardheidsclausule toegevoegd
De onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, hebben met de PO-Raad een akkoord bereikt over het ondertekenen van de sociaal plannen op decentraal niveau in het kader van de bezuinigingen op Passend onderwijs. Het akkoord houdt in dat aan de te ondertekenen sociale plannen een hardheidsclausule wordt toegevoegd.

De hardheidsclausule heeft als intentie dat als er wijzigingen op landelijk niveau plaatsvinden de betrokken partijen weer aan de tafel gaan zitten om het afgesloten plan aan te passen en/of aan te vullen. De partijen hebben letterlijk het volgende afgesproken: “Niet uit te sluiten valt dat na ondertekening van dit sociaal plan de komende tijd nog aanvullende wet- en regelgeving en/of afspraken over beschikbaarheid van middelen volgt in het kader van Passend onderwijs, die van invloed zijn op de gemaakte afspraken. Partijen spreken af dat in dat geval zo spoedig mogelijk Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) gevoerd wordt om te komen tot hernieuwde afspraken. Partijen verplichten zich deze aanvullende wet- en regelgeving dan wel landelijke afspraken in te passen in het overeengekomen sociaal plan.” Zolang de discussies over Passend onderwijs en de gevolgen daarvan tussen minister Van Bijsterveldt en de sociale partners (PO-Paad en onderwijsvakorganisaties) gaande waren, konden nog geen sociale plannen in dit kader ondertekend worden. Omdat vanuit het ministerie richting de betrokken scholen brieven zijn verstuurd met daarin de aangekondigde bezuinigingen, dienden er wel stappen gezet te worden om de voortgang op dit terrein niet te frustreren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws