Afschaffing Lerarenregister én Lerarenportfolio

Op 18 november 2021 berichtten wij reeds dat de Eerste Kamer op 16 november heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerladen Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen. Het lerarenregister verplichtte iedere leraar die op basis van een relevant hoger onderwijsgetuigschrift (bewijs van bevoegdheid) onderwijs geeft zich te registreren.

Toen ging men er nog wel van uit dat het vrijwillig Lerarenportfolio in stand gehouden zou worden. Inmiddels is besloten om, in lijn met de afschaffing van het Lerarenregister, ook het Lerarenportfolio op te heffen. Daartoe heeft de ministerraad op 4 februari jl. besloten.