Adviescommissie Toelating en Begeleiding

De Adviescommissie Toelating en Begeleiding, de ACTB, is begin 2004 ingesteld. Zie ook de regeling in het gele katern behorend bij Uitleg nr. 29/30 van 10 december 2003.

Voor de volledigheid nog even in het kort informatie over deze landelijke commissie. De commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden. De commissieleden zijn door de minister voor een periode van drie jaar benoemd.

Zowel besturen van scholen voor regulier onderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, als ouders kunnen een beroep doen op deze commissie. Ouders en scholen voor regulier onderwijs (bao, sbao, vo) en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen advies vragen aan de ACTB indien ouders en school het niet eens worden over de daadwerkelijke toelating van een geïndiceerde leerling of over de besteding van het leerlinggebonden budget (het rugzakje). Indien er onenigheid bestaat over de verplichte besteding van het leerlinggebonden budget kan ook het regionaal expertise centrum, waar de school voor (v)so toe behoort, een beroep doen op de ACTB voor advies.

Er zijn twee situaties waarin het bevoegd gezag van de school verplicht is om advies te vragen aan de ACTB. En dat is allereerst in die gevallen waarin het bevoegd gezag van een school besloten heeft om een geïndiceerde leerling niet toe te laten en de ouders hiertegen bezwaar hebben gemaakt. En in het tweede geval gaat het om die situaties waarin de ouders bezwaar aantekenen tegen de besteding van het leerlinggebonden budget. Pas na het advies van de ACTB kan het bestuur op het bezwaar van de ouders reageren.
Het advies van de ACTB is niet bindend. Het zal wel duidelijk zijn dat, mocht het komen tot gerechtelijke procedures, de rechter het advies van de ACTB zwaar mee zal wegen.

In 2003 zijn al onderwijsconsulenten ingesteld. Ouders en scholen konden een beroep doen op deze onderwijsconsulenten voor een onafhankelijk advies bij problemen bij de plaatsing van geïndiceerde leerlingen op scholen voor regulier onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De onderwijsconsulenten waren te bereiken via de Wegbereiders.
Het netwerk onderwijsconsulenten is ondergebracht bij de ACTB.

Het secretariaatsadres van de ACTB is:
Postbus 19521
2500 CM Den Haag
telefoon: 070-3122887

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.