Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter níet geschikt. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling’.

Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen (leerwinst) helpt leraren hun onderwijs goed af te stemmen op hun leerlingen. Kennis over wat de school aan de groei van leerlingen bijdraagt (toegevoegde waarde) stelt scholen in staat hun resultaten te vergelijken met andere scholen en hiervan te leren. Volgens de adviesraad is toegevoegde waarde een te beperkte maat voor de beoordeling van de opbrengsten van een school. Het geeft waardevolle informatie over de goed meetbare onderdelen van het onderwijs, maar geeft geen zicht op andere vaardigheden of specifieke omstandigheden. Bovendien laat internationale ervaring zien dat scholen ongewenst strategisch gedrag gaan vertonen wanneer zij op hun toegevoegde waarde worden ‘afgerekend’. Bijvoorbeeld door vooral aandacht te schenken aan onderdelen die in de toetsen aan bod komen of bewust toetsscores te beïnvloeden.

Onjuiste toepassing
Ook de AVS is van mening dat de toegevoegde waarde deel uit kan maken van een kwaliteitsoordeel over een school, maar dit nooit op zichzelf kan zijn. AVS-voorzitter Petra van Haren: “In analogie met de manier waarop Citoscores worden vertaald naar ‘rankinglijstjes’ zou het gevaar bestaan dat ook het begrip ‘toegevoegde waarde’ wordt gebruikt voor een onjuiste toepassing: het ranken van scholen zonder een breder kwaliteitsbeeld. In dialoog met de omgeving, maar ook bijvoorbeeld via een instrument als Vensters PO en VO kunnen scholen zich breed verantwoorden over hun leeropbrengsten vanuit hun kwaliteitszorg en in de eigen schoolcontext.” Ook nu weer blijkt het belang van verdere ontwikkeling van gegevenskennis bij en de onderzoekende houding van schoolleiders, zoals recentelijk bevestigd in het rapport van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van schoolleiders.

Datawijsheid
Verder signaleert de Onderwijsraad dat scholen maar weinig gebruikmaken van de beschikbare gegevens over de vorderingen van hun leerlingen, terwijl die een waardevolle bijdrage leveren aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Ook de leerlingen zelf kunnen daar profijt van hebben. Dit vraagt om ‘datawijsheid’ van leraren en schoolleiders: begrijpen van de leerwinstgegevens, hierover met elkaar in gesprek gaan en op die manier het onderwijs verbeteren.

Open dialoog
In het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs zouden leeropbrengsten een minder zware rol moeten spelen, terwijl kwaliteitszorg van scholen juist een grotere plek moet krijgen, is het advies van de Onderwijsraad. Ruimte voor een open dialoog is belangrijk, zodat scholen kunnen laten zien welke omstandigheden hebben geleid tot de resultaten. Ook de bestaande opbrengstindicatoren kunnen worden verbeterd. Door meer rekening te houden met het opleidingsniveau van de ouders en de aanwezigheid van zorgleerlingen op de school, ontstaat al een genuanceerder beeld van de verschillen in leeropbrengst tussen scholen met verschillende leerlingpopulaties.

Een samenvatting van het rapport van de Onderwijsraad is te lezen op www.onderwijsraad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws