Zowel de leden van de commissie Onderwijs van de AVS als die van de AVS-commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid vergaderden op 7 april in Utrecht.

In de commissie Onderwijs kwam onder andere het onderwerp ‘geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg samenwerkingsverbanden Passend onderwijs’ (po) aan de orde. Spreken over lichte (sbo) en zware (so) ondersteuning is oud denken. De commissie Onderwijs adviseert: werk toe naar één wet voor het po. Geen aparte WEC meer voor het so. Houd rekening met de expertise van sbo en so. Met meer ruimte voor initiatieven op lokaal en schoolniveau, waarbij samenwerking tussen scholen centraal staat. En meer bestuurlijke vrijheid. Organiseer het zo dat er geen strategisch handelen vanuit financieel perspectief meer is. Niet denken vanuit indiceren, maar vanuit arrangeren in het belang van kind en ouders.
Anki Duin en Gerdi Meyknecht van Pedagogisch PACT (pedagogischpact.nl) namen de commissieleden vervolgens mee in hun ontwikkelingen en ervaringen op scholen en bij gemeenten. De commissie constateert dat de rol en taak van de gemeente bij de ontschotting tussen onderwijs en zorg heel belangrijk is. Schoolbesturen moeten daarbij de ruimte krijgen voor actief beleid waarbij zij schoolleiders stimuleren dit op te pakken. Pedagogisch PACT ondersteunt als linking pin en voorziet in de wetenschappelijke basis en helicopterview. Op 19 juni organiseert het samen met Kindcentra2020 een conferentie.
Tot slot krijgt de commissie een doorkijkje in het instrument ‘Riskmanager’, met daarin onder andere zelfevaluatie en toezicht. Een middel om alles wat je hebt en doet te vereenvoudigen en ontzorgen. Handig voor besturen in het licht van de kwaliteitsontwikkeling op scholen en voor het overzicht van de school zelf. Het biedt een mooi kader voor gesprekken over schoolontwikkeling. De commissie adviseert de AVS deze initiatieven goed te volgen en waar nodig aandacht aan te besteden.
De laatste vergadering van de commissie Onderwijs dit schooljaar is op 23 juni. Dan staan de centrale eindtoets en het advies van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang op de agenda.

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
De AVS-commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid werd op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardengebied. De leden spraken over hun ervaringen met bijvoorbeeld de 40-urige werkweek, werkdruk en invalproblematiek (WWZ). Daarnaast is het onderhandeltraject voor de volgende cao besproken.
Ook kwam het thema duurzame inzetbaarheid aan de orde. De laatste bijeenkomst van de commissie Arbeidsvoorwaarden & personeelsbeleid dit schooljaar is op 9 juni 2017. Dan staat het onderwerp functiemix centraal.

Meer weten?
Voor meer informatie over de beleidscommissie Onderwijs kunnen AVS-leden terecht bij adviseur Jan Stuijver, j.stuijver@avs.nl Contactpersoon voor de commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid is adviseur Harry van Soest, h.vansoest@avs.nl

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen