Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.
 
Maar liefst 80 procent van de basisschool­leraren werkt structureel over en een burn-out is eerder regel dan uitzondering. Dat wordt beaamd door beroepsorganisaties. Al jaren is er sprake van een onverantwoord hoge werkdruk in het basisonderwijs, veroorzaakt door een almaar groter wordende administratieve last. Een onwenselijke situatie, aangezien overwerkte leraren er op zulke momenten niet zijn voor de leerlingen.
Waar komt deze werkdruk eigenlijk vandaan, wie is verantwoordelijk en hoe kan deze situatie het beste opgelost worden? De werkdruk die de laatste jaren door veel leraren als ondraaglijk wordt ervaren, komt niet door de vele eisen die de onderwijsinspectie stelt. Bestuurders en managers in het onderwijs roepen dit wel regelmatig. Het dreigen met verlies van financiële steun wordt vaak aangedragen als reden om leraren allerlei onnodige en vooral tijdrovende administratieve taken uit te laten voeren. Scholen, bestuurders, managers en directie zijn deels verantwoordelijk voor het leed dat administratieve werkdruk heet. Er is kennelijk onvoldoende vertrouwen in de professionaliteit van de eigen leraren, maar ook de controledwang binnen de eigen uitvoeringsketen heeft het probleem groter gemaakt.
De inspectie heeft uitstekend werk geleverd bij het uitleggen wat wel en niet verplicht is. Op verschillende manieren, van congressen tot Twitter. Die communicatie verloopt echter via bestuurders en managers en niet via de leraren zelf. Dit zou via een gedegen interne communicatie bij leraren terecht moeten komen, maar daar gaat het vaak mis. Bestuurders en managers zijn vaak bijzonder druk met allerlei seminars en congressen, waardoor deze informatie vaak binnen het eigen segment blijft hangen. Dit gekoppeld aan de veelal matig functionerende medezeggenschapsraden – die veel meer kunnen en mogen dan zij zelf weten, maar daar amper gebruik van maken – draagt bij aan de instandhouding van het probleem.
Vanuit de politiek, en dan met name de vorige staatssecretaris, is meer dan voldoende gedaan om de administratieve last terug te brengen tot acceptabele proporties. Van afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord tot de operatie ‘Regels Ruimen’, de regeldrukagenda en een actieve onderwijsinspectie. Toch heeft dit alles de administratieve last niet kunnen tackelen, wat wel blijkt uit het voornemen van de leraren om weer te gaan staken.
Maar een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de leraren zelf. In een onderwijsdebat heb ik hen op de openbare tribune opgeroepen zelf het initiatief in handen te nemen: bepaal samen met je collega’s wat zinvol is om te administreren en wat niet. Houd op met het bijhouden van uitputtende leerlingdossiers. Niemand vraagt erom! Staatssecretaris Dekker bevestigde dat voluit. Wees assertief en zelfbewust als professional. Bepaal zelf wat nuttig is om vast te leggen. De leraren, als team, zijn als geen ander in staat om zelf een verantwoorde overdracht te organiseren.
Mijn advies is gezamenlijk te bepalen welke administratieve handelingen nuttig en noodzakelijk zijn, van de ene professional naar de andere. Daar mag wat mij betreft de directie best bij betrokken worden, maar alleen als facilitator, niet als bedillend management.
In de week van 13 november heeft het ministerie van OCW een handreiking verstuurd naar scholen om leraren te informeren over wat wel en niet verplicht is binnen de administratieve verantwoording. Dat biedt de leraar het juiste middel om de werkdruk definitief aan te pakken. 
 
Reageren?
Mail naar h.beertema@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws