Pensioenfonds ABP heeft haar toekomstvisie, waarin zij beschrijft hoe een goed en degelijk opgebouwd pensioen opgebouwd zou moeten worden, in de notitie `een robuust pensioenstelsel, nu en in de toekomst´, vastgelegd. Deze kunt u hier lezen.


ABP-bestuur pleit voor robuust Nederlands pensioenstelsel, nu en in de toekomst
Nederland kent een collectief en solidair pensioenstelsel. Jong en oud houden samen dat stelsel voor elkaar in stand. Deelname is verplicht. ABP is groot voorstander van dit systeem. Maar om het in stand te houden, moet er het een en ander gebeuren.

Een transparant pensioencontract
Groot voordeel van een collectief stelsel is dat risico´s worden verspreid over alle deelnemers en dat tegen lage kosten. Bij een individuele pensioenverzekering loopt men veel grotere risico´s en zijn de kosten hoger. Dat betekent niet dat deelnemers in een collectieve regeling geen enkel risico lopen en rustig achterover kunnen leunen. Dat doen ze dan ook niet. Juist de laatste tijd bestaat er steeds meer interesse in de financiële positie van pensioenfondsen en de gevolgen daarvan. Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd? Blijft mijn pensioen altijd hetzelfde? Groeit mijn pensioen mee met de stijging van de lonen? Zekerheden en risico´s die vastgelegd horen te worden in een pensioencontract. Transparant, voor iedereen duidelijk.

Zo´n contract is de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers: de sociale partners. Zij bepalen hoe ambitieus en hoe zeker een pensioenregeling moet zijn. ABP zou graag zien dat het pensioencontract wordt uitgebreid. Er moet duidelijker in staan welke risico´s iedereen loopt en hoe vervolgens gehandeld zal worden. Wanneer kan het bestuur van een pensioenfonds aanvullende maatregelen nemen? Welke maatregelen zijn dat? Daarbij zal het bestuur steeds de bevoegdheid moeten houden om naar eigen inzicht een keuze te maken uit de beschikbare maatregelen. Het bestuur moet er voor zorgen dat de lusten en lasten evenredig over de verschillende belanghebbenden worden verdeeld. Daarover kunnen vooraf geen vaste afspraken gemaakt worden, omdat iedere situatie om andere oplossingen vraagt.

Hoe om te gaan met risico´s?
Het ABP-bestuur bepaalt de hoogte van de pensioenpremie die deelnemers moeten betalen en de manier waarop het fonds de betaalde premies belegt. Daarnaast bepaalt het bestuur ieder jaar in welke mate de pensioenen meestijgen met de lonen in de sectoren overheid en onderwijs: de indexatie. Het geld dat daarvoor nodig is komt slechts voor een deel uit de pensioenpremies die worden betaald. Voor een groot deel komt dat geld uit het beleggen van de ingelegde gelden. Daarbij moeten risico´s worden genomen. Risicoloos beleggen betekent minder rendement en dus minder geld om de huidige pensioenambitie waar te maken. Risicoloos beleggen zou betekenen dat ABP met de huidige pensioenpremie nog maar de helft van het pensioen zou kunnen uitkeren. De premie dan maar verhogen? Probleem is dat de  huidige pensioenpremies nu al als hoog worden gezien. Daarnaast wordt premieverhoging extra moeilijk als er door de vergrijzing steeds meer pensioengenieters en steeds minder premiebetalers komen.

Het fonds bepaalt hoe hoog die risico´s mogen zijn die met beleggen worden genomen. Dat doet het op basis van expertise, rekening houdend met de samenstelling van het fonds, de wettelijke eisen en de eisen van de toezichthouders. Daarbij wil het ABP- bestuur niet de risicobereidheid van individuele deelnemers betrekken. Risicodeling is juist de kracht van het collectieve pensioenfonds. Het uiteindelijke besluit moet een afweging zijn van de belangen van alle betrokkenen.

Voorzichtigheid is goed, maar een opeenstapeling van voorzichtigheid kan leiden tot een beleid dat ver van de werkelijkheid opereert. ABP kiest voor het inbouwen van realistische zekerheden met verantwoorde buffers om tegenvallers op te kunnen vangen. Niet minder, maar ook niet meer. Dat levert een pensioen op van voldoende niveau, wat betaalbaar is en de ambitie heeft om de loonstijging te volgen. Een beleid waarin deelnemers zich kunnen herkennen en waar ze vertrouwen in hebben.

Wie controleert het bestuur?
Wie controleert of het bestuur van het pensioenfonds zich houdt aan het pensioencontract? Wordt het fonds verantwoord geleid? Is er sprake van een goede relatie met alle belanghebbenden?

Bij het opstellen van het pensioencontract zijn de sociale partners leidend. Logisch, omdat pensioenafspraken onderdeel uitmaken van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. ABP vindt dat sociale partners ook verantwoordelijkheid moeten hebben in het bestuur van het pensioenfonds en dus bij de uitvoering van het pensioencontract. Het vergroot ook nog eens de betrokkenheid van sociale partners en dat zorgt voor behoud van draagvlak voor het huidige pensioenstelsel.

Het bestuur handelt op basis van eigen expertise of deskundigheid, maar vraagt waar nodig ook de mening van externe experts. Dat zal met name gebeuren als het gaat om specifieke kennis van risicobeleid en beleggingsbeleid. Het bestuur weegt bij beslissingen de belangen van alle deelnemers. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat alle (groepen) deelnemers een eigen vertegenwoordiger hebben in dat bestuur. Beslissingen worden zodanig gecommuniceerd dat iedereen kan beoordelen of er sprake is van een goede, volledige afweging van alle belangen.

ABP is een groot voorstander van het goed en duidelijk regelen van de medezeggenschap van belanghebbenden in het pensioenfonds en van het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. In de ogen van ABP zou daarvoor een nieuw orgaan samengesteld moeten worden door samenvoeging van de huidige deelnemersraad en verantwoordingsorgaan. ABP wenst geen zetels voor deelbelangen op te nemen in het bestuur. Wel wil men dat het nieuwe pensioenorgaan van belanghebbenden voldoende macht heeft om zijn tanden te laten zien. Daarom moet zo´n nieuw orgaan ook de mogelijkheid hebben om met een versterkte meerderheid van stemmen het bestuur naar huis te sturen als men er een potje van maakt. Zo wordt veel beter geborgd dat het bestuur ook altijd de belangen van alle belanghebbenden in het oog blijft houden.

Een zaak van de lange termijn
Pensioen is een zaak van de lange termijn. Deelnemers hebben er recht op om te weten wat hun pensioen in euro´s van vandaag waard is. Daarop kan goed worden gestuurd en toezicht worden gehouden. Dat neemt niet weg dat deelnemers ook willen weten waar ze straks op kunnen rekenen. Wordt mijn pensioen geïndexeerd? Het toezicht op de financiële positie van het pensioenfonds moet rekening houden met de langetermijnfocus. Besturen moeten geen beslissingen kunnen nemen voor de korte termijn die op de lange termijn schadelijk blijken te zijn. Het spreekt voor ABP voor zich dat maatschappelijk verantwoord beleggen volledig onderdeel is van het beleggingsbeleid. ABP kan hierbij als voorbeeld voor de sector dienen.

Conclusies
Het collectieve en solidaire pensioenstelsel dat Nederland kenmerkt moet ook naar de toekomst toe behouden blijven. Tegelijkertijd is duidelijk dat het huidige stelsel bloot staat aan risico´s en dus versterking nodig heeft. Aanpassingen zijn nodig. Aanpassingen die de essentiële kenmerken intact laten en die passen in het langetermijnkarakter van het aanvullend pensioenstelsel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s